ភាសាខ្មែរភាសាអង់គ្លេស

 

សិទ្ធិជនរងគ្រោះ

នេះជា​វាល​ពិឃាត​មួយ​ក្នុង​ចំណោម​វាល​ពិឃាត​ក្នុង​រាជធានី​ភ្នំពេញ

Home
Case 004 crime sites
There are no translations available.

The Co Investigating Judges published information about a number of crime sites in Case 004 on 8 August 2011. On 19 December 2012 the International Co-Investigating Judge published information about 14 additional crimes sites.

Any witnesses or victims with information concerning these sites, which are listed by province on the map below, may contact the ECCC Victims Support Section, where they will be given further information about giving evidence and eligibility to apply as civil parties:

Victims Support Section,
Extraordinary Chambers in the Courts of Cambodia
National Road 4
Chaom Chau, Porsenchey
PO Box 71
Phnom Penh, Cambodia

Office phone: 023 861 893 or Helpline: 097 742 4218
The office is open Monday to Friday except on public holidays.

You can see a list of the Case 004 crime sites sorted by province by moving your mouse over the different provinces in the map below.
Source: http://www.eccc.gov.kh/en/case-004-crime-sites

 
ទិន្នន័យមួយចំនួននៅក្នុងសំណុំរឿង ០០២ ដំណាក់កាលទី១

ខាងក្រោមនេះ​គឺជា​ទិន្នន័យ​ចុងក្រោយ​បំផុត អំពីសាក្សី សវនាការ ការចូលរួម​របស់​សាធារណជន នៅក្នុង​ដំណាក់កាល​ទី១​នៃ​សវនាការ​ក្នុង​សំណុំរឿង ០០២ ប្រឆាំងនឹង ខៀវ សំផន, អៀង សារី និង នួន ជា។ ទិន្ន័យនេះ​គិត​ត្រឹម​ថ្ងៃ​ទី៣១ ខែធ្នូ ឆ្នាំ២០១២។
Khmercase2factsasper31Dec2012

 
<< ចាប់ផ្ដើម < មុន 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 បន្ទាប់ > ចុងក្រោយ >>

ទំព័រ​ទី 10 ​ទាំងអស់ 26 ទំព័រ

ទំព័រដែលប្រជាប្រិយ

Contact now

Download
Victims Support Section of the ECCC