ភាសាខ្មែរភាសាអង់គ្លេស
Home ទំនាក់ទំនងយើងខ្ញុំ
Victims Support Section
អាសយដ្ឋាន:
Sangkat ; Chorm Chao
Khan : Por Sen Chey
Phnom Penh, Cambodia

ទូរស័ព្ទ: +855 (0) 23 861 500 | Fax: +855 (0) 23 861 555 l +855 (0) 97 742 4218
http://vss.eccc.gov.kh

ព័ត៌មាន: ECCC - អ.វ.ត.ក (អង្គជំនុំជម្រះវិសាមញ្ញក្នុងតុលាការកម្ពុជា)
ផ្លូវជាតិលេខ៤ សង្កាត់ចោមចៅ ខ័ណ្ឌពោធិ៍សែនជ័យ រាជធានីភ្នំពេញ
P.O. BOX 71
Email: vss@eccc.gov.kh
Web designer: eng.sokmeng@eccc.gov.kh or sokmeng_eng@yahoo.com

 
Victims Support Section of the ECCC