ភាសាខ្មែរភាសាអង់គ្លេស
Home ព័ត៌មានថ្មីៗ សាលដីកាលើបណ្តឹងសារទុក្ខក្នុងសំណុំរឿង ០០១
សាលដីកាលើបណ្តឹងសារទុក្ខក្នុងសំណុំរឿង ០០១

​ឯកសារភ្ជាប់ F28_KH.PDF (37.01 MB)

លេខ​ឯកសារ F28

កាលបរិច្ឆេទបង្កើត ថ្ងៃទី ០៣ ខែកុម្ភៈ ឆ្នាំ២០១២

ករណី ករណី​០០១  

ជន​ជាប់​ចោទ កាំង ហ្កេកអ៊ាវ  

សាលក្រម  

ចេញ​ផ្សាយ​ដោយ អង្គជំនុំជម្រះតុលាការកំពូល  

ទារុណកម្ម  អញ្ញត្រកម្ម  ឧក្រិដ្ឋកម្ម​ប្រឆាំង​នឹង​មនុស្ស​ជាតិ

 
Victims Support Section of the ECCC