ភាសាខ្មែរភាសាអង់គ្លេស
Home សេចក្តីប្រកាសព័ត៌មាន អង្គភាពគាំពារជនរងគ្រោះរៀបចំវេទិកាលើកទី២ក្នុងឆ្នាំ២០១២សម្រាប់ដើមបណ្តឹងរដ្ឋប្បវេណី២០០នាក់
អង្គភាពគាំពារជនរងគ្រោះរៀបចំវេទិកាលើកទី២ក្នុងឆ្នាំ២០១២សម្រាប់ដើមបណ្តឹងរដ្ឋប្បវេណី២០០នាក់

The Victims Support Section (VSS) of the Extraordinary Chambers in the Courts of Cambodia (ECCC) is holding its 2nd Regional Forum in 2012 for the 200 Civil Parties of Case 002 at Kampong Thom Provincail meeting hall, Stung Sen Town, Kampong Thom Province, Tuesday, May 08, 2012 from 9:00 a.m. - 5:00 p.m. (Civil Party's identities are protected)...>> Read More

 
Victims Support Section of the ECCC