ភាសាខ្មែរភាសាអង់គ្លេស
Home ទំព័រដើម ការលើកកំពស់ សមភាពយេនឌ័រ និងការធ្វើអោយប្រសើរឡើង លទ្ឋភាពទទួល បានយុត្តិធ៌មដល់ស្រ្តីរងគ្រោះទូទៅ និងជនរងគ្រោះផ្នែកហិង្សា ផ្លូវភេទក្រោមរបបខ្មែរក្រហម
Promoting Gender Equality and Improving Access to Justice for Female Survivors and Victims of Gender-Based Violence under the Khmer Rouge Regime
There are no translations available.

Please click this link http://gbvkr.org/en/

 
Victims Support Section of the ECCC