ភាសាខ្មែរភាសាអង់គ្លេស
Home សេចក្តីប្រកាសព័ត៌មាន អង្គភាព​គាំពារ​ជនរងគ្រោះ​​រៀបចំ​វេទិកា​ថ្នាក់​តំបន់​​លើកទី៣ ឆ្នាំ២០១២ នៅខេត្តសៀមរាប សម្រាប់​ដើមបណ្តឹង​រដ្ឋប្បវេណី​នៃ​សំណុំរឿង ០០២
អង្គភាព​គាំពារ​ជនរងគ្រោះ​​រៀបចំ​វេទិកា​ថ្នាក់​តំបន់​​លើកទី៣ ឆ្នាំ២០១២ នៅខេត្តសៀមរាប សម្រាប់​ដើមបណ្តឹង​រដ្ឋប្បវេណី​នៃ​សំណុំរឿង ០០២

អង្គភាពគាំពារជនរងគ្រោះ នៃអង្គជំនុំជម្រះវិសាមញ្ញក្នុងតុលាការកម្ពុជា (អ.វ.ត.ក) នឹងរៀបចំវេទិកាថ្នាក់ តំបន់លើកទី៣ របស់ខ្លួននៅឆ្នាំ ២០១២ សម្រាប់​ដើមបណ្តឹងរដ្ឋប្បវេណី ២០០ នាក់ក្នុងចំណោម ដើមបណ្តឹងរដ្ឋប្បវេណី ៣៨៦៤ នាក់... >> អានបន្ថែម

 
Victims Support Section of the ECCC