ភាសាខ្មែរភាសាអង់គ្លេស
Home សេចក្តីប្រកាសព័ត៌មាន អង្គភាព​គាំពារ​ជនរងគ្រោះ​នឹង​រៀបចំ​វេទិកា​ថ្នាក់តំបន់​លើកទី៤ ឆ្នាំ២០១២ នៅ​ខេត្តព្រះសីហនុ
អង្គភាព​គាំពារ​ជនរងគ្រោះ​នឹង​រៀបចំ​វេទិកា​ថ្នាក់តំបន់​លើកទី៤ ឆ្នាំ២០១២ នៅ​ខេត្តព្រះសីហនុ

អង្គភាពគាំពារជនរងគ្រោះ នៃអង្គជំនុំជម្រះវិសាមញ្ញក្នុងតុលាការកម្ពុជា (អ.វ.ត.ក) នឹងរៀបចំវេទិកាថ្នាក់ តំបន់លើកទី៤ របស់ខ្លួននៅឆ្នាំ ២០១២ សម្រាប់​ដើមបណ្តឹងរដ្ឋប្បវេណីចំនួន ២០០ នាក់ក្នុងចំណោមដើមបណ្តឹងរដ្ឋប្បវេណី ចំនួន ៣,៨៦៤ នាក់ក្នុង​សំណុំរឿង​០០២...>> អានបន្ត

 
Victims Support Section of the ECCC