ភាសាខ្មែរភាសាអង់គ្លេស

 

សិទ្ធិជនរងគ្រោះ

នេះជា​វាល​ពិឃាត​មួយ​ក្នុង​ចំណោម​វាល​ពិឃាត​ក្នុង​រាជធានី​ភ្នំពេញ

Home
ទិន្នន័យមួយចំនួននៅក្នុងសំណុំរឿង ០០២ ដំណាក់កាលទី១

ខាងក្រោមនេះ​គឺជា​ទិន្នន័យ​ចុងក្រោយ​បំផុត អំពីសាក្សី សវនាការ ការចូលរួម​របស់​សាធារណជន នៅក្នុង​ដំណាក់កាល​ទី១​នៃ​សវនាការ​ក្នុង​សំណុំរឿង ០០២ ប្រឆាំងនឹង ខៀវ សំផន, អៀង សារី និង នួន ជា។ ទិន្ន័យនេះ​គិត​ត្រឹម​ថ្ងៃ​ទី៣១ ខែធ្នូ ឆ្នាំ២០១២។
Khmercase2factsasper31Dec2012

 

ទំព័រដែលប្រជាប្រិយ

Contact now

Download
Victims Support Section of the ECCC