ភាសាខ្មែរភាសាអង់គ្លេស

 

សិទ្ធិជនរងគ្រោះ

នេះជា​វាល​ពិឃាត​មួយ​ក្នុង​ចំណោម​វាល​ពិឃាត​ក្នុង​រាជធានី​ភ្នំពេញ

Home
អង្គជំនុំជម្រះ​តុលាការ​កំពូល​ចេញ​សេចក្តី​សម្រេច​លើបណ្តឹង​សាទុក្ខ​របស់​សហ​ព្រះរាជ​អាជ្ញា​ទាក់ទងនឹង​វិសាលភាព​នៃសំណុំរឿង​ ០០២/០១​

កាលពីថ្ងៃទី ៨ ខែ កុម្ភៈ ឆ្នាំ ២០១៣ អង្គជំនុំជម្រះតុលាការកំពូល នៃអង្គជំនុំជម្រះវិសាមញ្ញក្នុងតុលាការកម្ពុជា (អ.វ.ត.ក) បានចេញសេចក្តីសម្រេចរបស់ខ្លួនលើបណ្តឹងសាទុក្ខភ្លាមៗរបស់សហព្រះរាជអាជ្ញា ប្រឆាំងនឹង
សេចក្តីសម្រេចរបស់អង្គជំនុំជម្រះសាលាដំបូង ដែលបានបដិសេធ ត្រង់ផ្នែកដែលពាក់ព័ន្ធនឹងការពន្លាតវិសាលភាពនៃការជំនុំជម្រះក្តីទីមួយក្នុងសំណុំរឿង ០០២។ អង្គជំនុំជម្រះតុលាការកំពូល បានបដិសេធសេចក្តីសម្រេចរបស់​អង្គជំនុំជម្រះសាលាដំបូងខាងលើ ដោយហេតុ ថា ការបំបែកកិច្ចដំណើរការនីតិវិធីសំណុំរឿង ០០២ នៅអំឡុងខែកញ្ញា ឆ្នាំ ២០១១ និងសេចក្តីសម្រេចជាបន្តបន្ទាប់​ដែលពាក់ព័ន្ធ ខ្វះនូវភាពច្បាស់លាស់ និងខ្វះសម្អាង​ហេតុគ្រប់គ្រាន់ និងដោយហេតុថា អង្គជំនុំជម្រះសាលាដំបូង
បានបំបែកកិច្ចដំណើរការនីតិវិធីសំណុំរឿង ០០២ និងបានកំណត់វិសាលភាពនៃសំណុំរឿង ០០២/០១ ដោយមិនបានផ្តល់ឱកាសគ្រប់គ្រាន់​ដល់ភាគីនានា​ក្នុងការចូលរួម​ដាក់​សារណា។ ទោះបីជាយ៉ាងណាក៏ដោយ អង្គជំនុំជម្រះតុលាការកំពូល ទទួលស្គាល់នូវកត្តានានា ដែលទំនងជាញ៉ាំងឲ្យអង្គជំនុំជម្រះសាលាដំបូង​សម្រេច​បំបែកកិច្ច​ដំណើរ​ការ​នីតិវិធី ដើម្បីធ្វើឲ្យការជំនុំជម្រះក្តីប្រព្រឹត្តទៅបានឆាប់រហ័ស និង ងាយស្រួលគ្រប់គ្រងជាងមុន។ អង្គជំនុំជម្រះតុលាការកំពូលបានបញ្ជាក់បន្ថែមទៀតថា​អង្គជំនុំជម្រះសាលាដំបូង​នៅ តែមានអំណាច​ក្នុងការវាយតម្លៃ​ឡើងវិញ​នូវវិធីសាស្ត្រក្នុងការបំបែកសំណុំរឿង ០០២ ដោយអញ្ជើញភាគីនានា ដាក់សារណាហើយធ្វើការពិចារណាលើរាល់កក្តានិងផល​ប្រយោជន៍​ស្របច្បាប់នានារបស់ភាគីពាក់ព័ន្ធ។ សេចក្តីសម្រេចរបស់អង្គជំនុំជម្រះតុលាការកំពូល​កំណត់ត្រឹមតែការបំបែកកិច្ចដំណើរការនីតិវិធី​សំណុំរឿង០០២ តែប៉ុណ្ណោះ ប៉ុន្តែមិន​មានអានុភាពទៅលើសវនាការ ឬដំណើរការនីតិវិធីលើអង្គសេចក្តីក្នុងសំណុំរឿង ០០២ ដែលបានដំណើរការ រហូតមកដល់បច្ចុប្បន្ននេះទេ។  
សេចក្តីស​ម្រេចពេញលេញនេះនឹងអាចរកបាននៅលើគេហទំព័ររបស់ អ.វ.ត.ក
http://www.eccc.gov.kh/document/court/25645

 

ទំព័រដែលប្រជាប្រិយ

Contact now

Download
Victims Support Section of the ECCC