ភាសាខ្មែរភាសាអង់គ្លេស
Home សិទ្ធិជនរងគ្រោះ ការចូលរួម​របស់​ជន​រង​គ្រោះ
ការចូលរួម​របស់​ជន​រង​គ្រោះ

ការចូលរួមរបស់ជនរងគ្រោះ

អង្គភាពគាំពារជនរងគ្រោះ នៃអង្គជំនុំជម្រះវិសាមញ្ញក្នុងតុលាការកម្ពុជា៖

          អង្គភាពគាំពារជនរងគ្រោះបង្កើតឡើងដើម្បីសម្របសម្រួលការចូលរួមប្រកបដោយអត្តន័យរបស់ជនរងគ្រោះ នៃរបបខ្មែរ     ក្រហម ក្នុងនីតិវិធីផ្លូវច្បាប់របស់ អ.វ.ត.ក និងសម្របសម្រួលដល់ការស្វែងរកសំណងដល់ជនរងគ្រោះទាំងនោះតាមផ្លូវច្បាប់ និងវិធានការក្រៅបច្ចេក ទេសតុលាការ​​ជាមួយនឹងកម្មវិធីនានា ដែលឆ្លើយតបដល់តម្រូវការធំធេងរបស់ជនរងគ្រោះ​ក្នុងដំណើការអ.វ.ត.ក និងបន្ទាប់ពីនោះ ។

ទស្សនវិស័យ

           ធ្វើយ៉ាងណាឲ្យជនរងគ្រោះនៃឧក្រិដ្ឋកម្មដែលស្ថិតក្រោមយុត្តាធិការរបស់ អ.វ.ត.ក យល់ដឹងអំពីសិទ្ធិរបស់ពួកគេ អនុវត្តសិទ្ធិទាំង​នេះ​ប្រកបដោយប្រសិទ្ធ​ភាព និង​ទទួលបាន​យុត្តិធម៌ប្រកបដោយគុណភាពខ្ពស់ និងឲ្យកេរ្តិ៍ដំណែលរបស់តុលាការទទួល​ផលប្រយោជន៍​ពីការ​វិវត្តប្រកបដោយវិជ្ជមានទៅថ្ងៃអនាគតនៅកម្ពុជា។

គោលដៅ

            ដើម្បីធានាថា ជនរងគ្រោះ និង​ដើមបណ្តឹងរដ្ឋប្បវេណីមានការពេញចិត្តផ្នែកអារម្មណ៍ និង​ផ្លូវចិត្ត និង​បានជាសះស្បើយបន្ទាប់ពីការ​ទទួលបាននូវយុត្តិធម៌ ដែលពួកគេរង់ចាំជាយូរ តាមរយៈការចូលរួមប្រកបដោយអត្តន័យខ្លឹមសារ​របស់​ខ្លួនទាំង​ក្នុង​ដំណើរការនីតិវិធីផ្លូវច្បាប់ និង​យន្តការក្រៅបច្ចេក​ទេស​តុលាការនានា។

            គោលបំណងចម្បងគឺបង្កើតផែនការដែលអាចអនុវត្តន៍ទៅបាន និងទទួលបានធនធានគាំទ្រនានាសម្រាប់ការអនុវត្តគម្រោង​សម្រាប់​វិធានការក្រៅបច្ចេក​ទេស​តុលាការ ដែលត្រូវធ្វើតាមរយៈ៖

១) ការផ្សព្វផ្សាយព័ត៌មាន ដោយមានកិច្ចសហការ​ជាមួយអ្នកពាក់ព័ន្ធ និង​ជូនដំណឹងដល់ជនរងគ្រោះ (ជាចំបងដល់អ្នកដាក់ពាក្យបណ្តឹង និង​ដើមបណ្តឹងរដ្ឋប្បវេណី) អំពីសិទ្ធិ​របស់​ជនរងគ្រោះ​ពាក់ព័ន្ធនឹងការ​ចូលរួម​ក្នុងដំណើរការនីតិវិធីនិង​សំណង

២) សម្រប សម្រួល​ជាមួយការិយាល័យ
នានា និងផ្នែកផ្សេងៗ​ទៀត​របស់តុលាការក្នុងគោលបំណងធានា​នូវការ​ចូលរួម​របស់ជនរងគ្រោះ​ប្រកប​ដោយ​ប្រសិទ្ធភាព និង​យុត្តិធម៌ក្នុងដំណើរការតុលាការ

៣) ធានាការតំណាងផ្នែកច្បាប់សម្រាប់បុគ្គល និង​ក្រុម នៃដើមប   ណ្តឹងរដ្ឋប្បវេណីតាមរយៈ​ការចូលរួមប្រកបដោយប្រសិទ្ធិភាពយុត្តិធម៌ និង​សមស្របក្នុងដំណើរការនីតិវិធី។

យុទ្ធសាស្រ្តគន្លឹះ
            ដើម្បីទទួលបានវត្ថុបំណងខាងលើ អង្គភាពគាំពារជនរងគ្រោះនឹងបង្កើតគម្រោងស្នើសុំ និង​ស្វែងរកប្រភពហិរញ្ញវត្ថុសម្រាប់​រៀបចំ និង​អនុវត្តន៍កម្មវិធី ព្រមទាំងវិធានការក្រៅបច្ចេកទេសតុលាការនានា ដើម្បីផ្តល់ជាប្រយោជន៍ដល់ជនរងគ្រោះ​ឲ្យកាន់តែទូលំទូលាយ។ កម្មវិធីទាំងនេះ អាចត្រូវបានរៀបចំ និង​អនុវត្តន៍ដោយមានកិច្ចសហការជាមួយអង្គការក្នុង និង​ក្រៅរដ្ឋាភិបាលដែលស្ថិតនៅ​ក្រៅ​អង្គជំនុំជម្រះ​វិសាមញ្ញក្នុងតុលាការកម្ពុជា៕

 
Victims Support Section of the ECCC