ភាសាខ្មែរភាសាអង់គ្លេស

 

សិទ្ធិជនរងគ្រោះ

នេះជា​វាល​ពិឃាត​មួយ​ក្នុង​ចំណោម​វាល​ពិឃាត​ក្នុង​រាជធានី​ភ្នំពេញ

Home
អង្គជំនុំជម្រះវិសាមញ្ញក្នុងតុលាការកម្ពុជា (អ.វ.ត.ក)

Upcoming Trial Chamber hearings
The Trial Chamber will hear expert testimony from Phillip Short 4-7 March 2013 and Elizabeth Becker 11-14 March 2013. Both experts can be questioned about all issues in the Case 002 Closing Order in which they are able testify.

Live streaming of public hearings
The ECCC is now able to offer live web streaming of the public hearings. We are currently in a test phase, so the quality of the feed can still not be guaranteed. You can access the live stream at our website: http://eccc.us6.list-manage.com/track/click?u=c200b43d24a042819f27a5473&id=86b02aa011&e=b71ca3e5b2

Revised ECCC budget 2012-2013
The revised budget has been endorsed and is now available on our website: http://eccc.us6.list-manage2.com/track/click?u=c200b43d24a042819f27a5473&id=d5dc1e5060&e=b71ca3e5b2The revision reduces the ECCC budget for 2012-2013 with US$ 15.1 million.

Statement by the Co-Investigating Judges
The Co-Investigating Judges issued a statement about the current status of Case 003 on Thursday 28 February 2013. The international Co-Investigating Judge also published the alleged crime sites being investigated. You can read the statement here: http://eccc.us6.list-manage1.com/track/click?u=c200b43d24a042819f27a5473&id=f8da219689&e=b71ca3e5b2

UK pledges £1,400,000
The Government of the United Kingdom has made a new pledge of £ 1,400,00 (approximately US$ 2.2 million) to the international component of the ECCC. More information: http://eccc.us6.list-manage.com/track/click?u=c200b43d24a042819f27a5473&id=3ca59e3a84&e=b71ca3e5b2

 

ទំព័រដែលប្រជាប្រិយ

Contact now

Download
Victims Support Section of the ECCC