ភាសាខ្មែរភាសាអង់គ្លេស
Home សំណង និងវិធានការនានា ការចូលរួមប្រកបដោយអត្ថន័យ និងសំណងនៅអ.វ.ត.ក សំណង​ដ៏​មាន​អត្ថ​ន័យ​សម្រាប់​ជនរង​គ្រោះ​របប​ខ្មែរ​ក្រហម​
សំណង​ដ៏​មាន​អត្ថ​ន័យ​សម្រាប់​ជនរង​គ្រោះ​របប​ខ្មែរ​ក្រហម​

រហូតមកដល់ពេលនេះមានជំនួយជ្រោមជ្រែងយ៉ាងច្រើនសម្រាប់​គម្រោងសំណងដែលដើមបណ្តឹងរដ្ឋប្បវេណី​បានស្នើសុំនៅក្នុងសំណុំរឿង ០០២/០១ ប៉ុន្តែក៏នៅមានកង្វះ​ខាតមូលនិធិនៅឡើយ ដូច្នេះនៅតែមានឱកាសផ្សេងៗដែលម្ចាស់ជំនួយសក្តានុពល អាចចូលរួមជួយ​សម្រេចគម្រោងទាំងនេះ ដែលនឹងផ្តល់ប្រយោជន៍​ដល់ជនរងគ្រោះ​នៃរបបកម្ពុជាប្រជាធិបតេយ្យពីឆ្នាំ ១៩៧៥ ដល់ ឆ្នាំ ១៩៧៩។

សម្រាប់សេចក្តីប្រកាសលម្អិត សូមអាននៅទីនេះ

 
Victims Support Section of the ECCC