ភាសាខ្មែរភាសាអង់គ្លេស
Home សេចក្តីប្រកាសព័ត៌មាន អង្គភាពគាំពារជនរងគ្រោះរៀបចំវេទិកាលើកទី៥សម្រាប់ដើមបណ្តឹងរដ្ឋប្បវេណី១៥០នាក់នៅខេត្តបាត់ដំបង
អង្គភាពគាំពារជនរងគ្រោះរៀបចំវេទិកាលើកទី៥សម្រាប់ដើមបណ្តឹងរដ្ឋប្បវេណី១៥០នាក់នៅខេត្តបាត់ដំបង

The Victims Support Section (VSS) of the Extraordinary Chambers in the Courts of Cambodia (ECCC) is holding its 5th Regional Forum in 2013 for 150 out of 3,866 Civil Parties in Case 002 at Khemara Battambang I Hotel, Battambang Province, on Friday, 15 March 2013 at 8:00 a.m. (Civil Parties' identities are protected). read more...>>

 
Victims Support Section of the ECCC