ភាសាខ្មែរភាសាអង់គ្លេស
Home សេចក្តីប្រកាសព័ត៌មាន អង្គភាពគាំពារជនរងគ្រោះរៀបចំវេទិកាលើកទី៦សម្រាប់ដើមបណ្តឹងរដ្ឋប្បវេណី២០០នាក់នៅខេត្តកំពង់ចាម
អង្គភាពគាំពារជនរងគ្រោះរៀបចំវេទិកាលើកទី៦សម្រាប់ដើមបណ្តឹងរដ្ឋប្បវេណី២០០នាក់នៅខេត្តកំពង់ចាម

The Victims Support Section (VSS) of the Extraordinary Chambers in the Courts of Cambodia (ECCC) is holding its 6th Regional Forum in 2013 for 200 out of 3.866 Civil Parties in Case 002 at Phnom Pros Hotel and Restaurant Kampong Cham Province, on Friday, 14 June 2013 at 8:00 a.m. (Civil Parties' identities are protected) read more...>>

 
Victims Support Section of the ECCC