ភាសាខ្មែរភាសាអង់គ្លេស
កម្មវិធីសំណង នៅ​អ.វ.ត.ក

សម្រាប់ជនរងគ្រោះរបបខ្មែរក្រហមឆ្នាំ១៨៧៥-១៩៧៩

រៀបចំដោយអង្គភាពគាំពារជនរងគ្រោះ និងផ្នែកសហមេធាវីនាំមុខតំណាងដើមបណ្តឹងរដ្ឋប្បវេណី នៃ អ.វ.ត.ក

ភ្នំពេញថ្ងៃទី ១៤ មករា ឆ្នាំ២០១៣

សម្រាប់ព័ត៌មានលម្អិត សូមអាននៅទីនេះ

 
Victims Support Section of the ECCC