ភាសាខ្មែរភាសាអង់គ្លេស
Home តំណាងផ្នែកច្បាប់ ទម្រង់បែបបទមេធាវី
ដំណើរការនៃការដាក់ពាក្យ

ដំណើរការនៃការដាក់ពាក្យសុំ

បេក្ខជនដែលមានចំណា​ប់អារម្មណ៍​ចង់​ធ្វើជាមេធាវីតំណា​ងដើមបណ្តឹង​រដ្ឋប្បវេណីត្រូវបំ​ពេញ​នូវទ​ម្រង់បែបបទ​ដូចខាងក្រោម។ ចំពោះ​​មេធាវី​អន្តរជាតិ​គឺត​ម្រូវ​​ឲ្យ​បំពេញនូ​វ​ពាក្យ​សុំ​ចុះ​​ឈ្មោះនៅ គណៈមេធាវីនៃ​ព្រះរាជាណាចក្រ​កម្ពុជា (BAKC)បន្ថែមទៀត។ ពាក្យ​សុំ​ដែល​​បាន​បំពេញរួចរាល់​ហើយត្រូវភ្ជា​ប់​មកជាមួយនូវ ឯក​សា​រ​បញ្ជាក់​​នានា​ផ្ញើ​តាម​ប្រៃសណី​យ៍​​តាមរយៈ​អាសយដ្ឋាន ​ដែលមាន​នៅ​​លើ​​ពាក្យសុំស្រាប់។ អង្គភាព​គាំពារជនរង​គ្រោះ​នឹងធ្វើការពិចារណាទៅលើ​រាល់ពាក្យ សុំទាំងអស់ក្នុង​កំឡុង​​ពេ​លមួយ​ខែបន្ទាប់​ពី​បាន​ទទួល​​ពាក្យ​សុំ។

ឯកសារនានា

ពាក្យសុំធ្វើជាសហមេធាវីជាតិ
- ពាក្យសុំធ្វើជាសហមេធាវីអន្តរជាតិ
- ពាក្យសុំចុះឈ្មោះនៅគណៈមេធាវីនៃព្រះរាជាណាចក្រកម្ពុជា (BAKC)
- បញ្ជីឈ្មោះក្រុមមេធាវី សំណុំរឿង ០០១
- បញ្ជីឈ្មោះក្រុមមេធាវី សំណុំរឿង ០០២

 
Victims Support Section of the ECCC