ភាសាខ្មែរភាសាអង់គ្លេស

 

សិទ្ធិជនរងគ្រោះ

នេះជា​វាល​ពិឃាត​មួយ​ក្នុង​ចំណោម​វាល​ពិឃាត​ក្នុង​រាជធានី​ភ្នំពេញ

Home
អង្គភាពគាំពារ​ជន​រង​គ្រោះ

សេចក្ដីផ្ដើម

ការវិវឌ្ឍថ្មីមួយក្នុងចំណោមការវិវឌ្ឍចម្បងៗនៅអង្គជំនុំជំម្រះវិសាមញ្ញក្នុងតុលាការកម្ពុជា(អ.វ.ត.ក) គឺ​ការ​ទទួល​ស្គាល់​កាន់​តែ​ប្រសើរ​ឡើង ចំពោះ​ជន​រង​គ្រោះ​ក្នុង​កិច្ច​ដំណើរ​ការ​នីតិ​វិធីរបស់តុលាការនេះ។ ជនរងគ្រោះនៃឧក្រិដ្ឋកម្មនានា ដែល​ស្ថិត​ក្រោម​យុត្តាធិការ​នៃ​តុលាការ​នេះ​ត្រូវ​បាន​​ផ្ដល់​​តួនាទី​ សំខាន់​នៅ​អ.វ.ត.ក។ ជន​រង​គ្រោះ​អាច​ដាក់​ពាក្យ​បណ្ដឹង​ទៅ​សហ​ព្រះរាជ​អាជ្ញា ដែល​ជា​អ្នក​គិតគូរអំពីផលប្រយោជន៍របស់ជនរងគ្រោះ នៅពេលសម្រេចបើកកិច្ចស៊ើបអង្កេត ឬការចោទប្រកាន់ណាមួយនោះ។ ជន​រង​គ្រោះ​ក៏​អាច​ចូល​រួម​ក្នុង​នាម​ជា​ដើម​បណ្ដឹង​រដ្ឋប្បវេណី​បាន​ដែរ​។ តាម​រយៈ​ទម្រង់​នៃ​ការ​ចូល​រួម​នេះ ជន​​រង​គ្រោះ​ត្រូវ​បាន​ទទួល​ស្គាល់​ជា​ភាគី​មួយ​ដែរ​ក្នុង​កិច្ច​ដំណើរ​ការ ​នីតិ​វិធី ហើយ​​ត្រូវ​បាន​អនុញ្ញាត​ឱ្យ​ទាម​ទារ​សំណង​ផ្លូវ​ចិត្ដ​ជា​សមូ​ហភាព​។​នេះ​ ឆ្លុះ​បញ្ចាំង​ឲ្យ​ឃើញ​ពី​ការ​ប្ដេជ្ញា​ចិត្ត​របស់​អង្គ​ជំនុំ​ជំម្រះ​ វិសាមញ្ញ​ក្នុង​តុលាការ​កម្ពុជា ចំពោះ​ភារកិច្ច​ដ៏​សំខាន់​របស់​ខ្លួន ដែល​ត្រូវ​ជួយ​ប្រជាជន​កម្ពុជា ក្នុង​ការ​ស្វែង​រក​យុត្ដិធម៌ និង​ការ​ផ្សះ​ផ្សា​ជាតិ ដូច​មាន​ចែង​នៅ​ក្នុង​បុព្វ​កថានៃ​កិច្ច​ព្រម​ព្រៀង​រវាង​អង្គការ​ សហប្រជាជាតិ និងរាជរដ្ឋាភិបាលកម្ពុជា ទាក់​ទង​នឹង​ការ​កាត់​សេចក្តី​នៅ​ក្រោម ច្បាប់ កម្ពុជានូវឩក្រិដ្ឋកម្ម ដែលប្រព្រឹត្តិឡើងនៅក្នុងរយៈពេលនៃកម្ពុជាប្រជាធិបតេយ្យ។

ទិដ្ឋភាពទូទៅ


អង្គភាពគាំពារជនរងគ្រោះ ត្រូវបានបង្កើតឡើងដើម្បីគាំទ្រអង្គជំនុំជំម្រះវិសាមញ្ញក្នុងតុលាការកម្ពុជា ដោយ ជួយ​ជន​រង​គ្រោះ​ដែល​ចង់​ចូល​រួម​ក្នុង​ដំណើរ​ការ​នីតិ​វិធី។ អង្គភាព​គាំពារ ជន​រង​គ្រោះ​គឺ​ជា ចំណុច​ទំនាក់​ទំនង ដ៏​សំខាន់​រវាង​អង្គ​ជំនុំ​ជំម្រះ​វិសាមញ្ញ​ក្នុង​តុលាការ​កម្ពុជា និង​ជន​រង​គ្រោះ ឬ​តំណាង របស់​ពួក​គាត់។ អង្គភាព​មាន​ទិស​ដៅជួយសម្របសម្រួលឱ្យជនរងគ្រោះ អាចចូលរួមក្នុង ដំណើរ​ការ​នីតិ​វិធី​ប្រកប​ដោយ​ប្រសិទ្ធ​ភាព។ កិច្ចការនេះរួមទាំងការបញ្ចូលទិន្នន័យនៃពាក្យបណ្ដឹង និង ពាក្យសុំតាំងខ្លួនជា ដើម​បណ្តឹង​រដ្ឋប្បវេណី​របស់​ជន​រង​គ្រោះ ដែល​មាន​បំណង​ចូល​រួម​ក្នុង ដំណើរ​ការ​នីតិ​វិធី។ អង្គភាព ជន​រង​គ្រោះ​មាន​ភារកិច្ច​ធ្វើ​យ៉ាង​ណា​ឱ្យ​ជន​រង​គ្រោះ​ទទួល​បាន​តំណាង ផ្នែកច្បាប់ប្រកបដោយ គុណភាពខ្ពស់។ ម្យ៉ាងវិញទៀត អង្គភាពគាំពារជនរងគ្រោះក៏ផ្តល់ជូនផងនូវ ការគាំទ្រផ្នែកច្បាប់ និងរដ្ឋបាល ដល់មេធាវីតំណាងដើមបណ្តឹងរដ្ឋប្បវេណី។ មិនតែប៉ុណ្ណោះ អង្គភាព គាំពារ​ជន​រង​គ្រោះ​ក៏​ជា​កន្លែង​ជួប​ប្រជុំ របស់​អ្នក​ពាក់​ព័ន្ធ​ទាំង​អស់​នៅ​ដំណើរ​ការ​នីតិ​វិធី ក្នុង​នោះ​រួម មាន ជនរងគ្រោះ បុគ្គលិកតុលាការ មេធាវី និងអង្គការអន្តរការី ដែលពួកគេអាចជួបជុំ និង ចែករំលែកទស្សនៈផ្សេងៗសម្រាប់ការតំណាង ប្រកបដោយប្រសិទ្ធភាពឲ្យផលប្រយោជន៍ ជនរងគ្រោះ។

ភារកិច្ចចម្បង

អង្គភាពគាំពារជនរងគ្រោះជូនដំណឹងដល់ជនរងគ្រោះអំពីសិទ្ធិរបស់ពួកគាត់ ពាក់ព័ន្ធនឹងការចូលរួម និង ការទាមទារសំណង ហើយ​ជួយ​ពួកគាត់​ក្នុងការដាក់ពាក្យបណ្ដឹង និងពាក្យសុំតាំងខ្លួន ជាដើមបណ្ដឹងរដ្ឋប្បវេណីទៅអង្គជំនុំជំម្រះវិសាមញ្ញក្នុងតុលាការកម្ពុជា ប្រសិនបើពួកគាត់មាន ចេតនាធ្វើបៀបនេះ។ (សម្រាប់ព័ត៌មានលម្អិត សូម​មើល​ក្នុង​សេចក្តី​ណែនាំ​អនុវត្តន៍​ស្តី​ពី​ការ​ចូល​រួម​របស់​ជន​រង​ គ្រោះ) សេចក្តីណែនាំនេះបញ្ជាក់អំពីការផ្តល់ដំបូន្មានផ្នែកច្បាប់ ឬការផ្តល់មេធាវី ការគាំទ្រដល់តំណាង ផ្នែកច្បាប់ និង​ជួយ​សម្រួល​​ដល់​ការ​​រៀប​ចំ​​ជា​ក្រុម​នៃ​ជន​រង​គ្រោះ និង​ការ​តំណាង​ជា​សមូ​ហ​ភាព។ អង្គភាព​គំាពារ​ជនរងគ្រោះ​ជួយ​គាំទ្រ​ដល់​ការងារ​របស់​សហព្រះរាជអាជ្ញា និងសហចៅក្រម ស៊ើបអង្កេតដោយជួយរៀបចំទិន្នន័យពាក្យបណ្ដឹង និងពាក្យ​សុំ​តំាង​​ខ្លួន​ជា​ដើម​បណ្ដឹង​រដ្ឋប្បវេណី និង​​ការ​​រៀប​ចំ​របាយ​ការណ៍​ជូន​ការិយា​ល័យ​ទាំង​ពីរ​នេះ​។ អង្គភាព​គំាពារ​ជនរងគ្រោះ​ក៏រក្សា​ទំនាក់​ទំនង​ជាមួយ​ជន​រងគ្រោះ និង​មេធាវី​របស់ពួកគាត់ ពាក់ព័ន្ធនឹង ស្ថានភាពនៃពាក្យបណ្ដឹង និងពាក្យ​សុំតំាង​ខ្លួនជា​ដើម​បណ្ដឹង​រដ្ឋប្ប​វេណី​របស់​ពួកគាត់ និង​ផ្ដល់​ព័ត៌មាន ថ្មី​ៗ​ដល់​ជន​រង​គ្រោះ​អំពី​ការ​វិវឌ្ឍ​ផ្សេង​ៗ​ក្នុង​រឿង​ក្ដី​នីមួយ​ៗ។ អង្គភាពគំាពារជនរងគ្រោះធានាថា ភារកិច្ច​របស់ខ្លួន និងសិទ្ធិរបស់ជនរងគ្រោះត្រូវបានពន្យល់ បកស្រាយនៅក្នុងសកម្មភាពផ្សព្វផ្សាយនៅទូទាំងប្រទេស។ ចុងក្រោយគេបង្អស់ អង្គភាព​​គាំពារ ជនរង​គ្រោះត្រូវធានា​អំពី​សុវត្ថិភាព និងសុខុមាលភាពរបស់ជនរងគ្រោះ ដែលចូលរួមក្នុង ដំណើរការនីតិវិធី។ កិច្ចកា​រនេះ​រួម​មាន អង្គ​ភាព​​គាំពារ​​ជន​រង​គ្រោះ​​ត្រូវ​ធា​នា​ថា​ជន​រង​គ្រោះ​បាន យល់​ច្បាស់​អំពី​ហា​និ​ភ័យ​នា​នា ដែល​អាច​កើត​ឡើង​ពី​ការ​ចូល​រួម​របស់​ពួក​គាត់ ក៏ដូចជាផ្ដល់ជូន ពួកគាត់នូវវិធានការការពារ និងទម្រង់នៃការជួយផ្សេងៗទៀត ដូចជា ការគាំទ្រ​ផ្លូវចិត្ត​ជាដើម។

 

ទំព័រដែលប្រជាប្រិយ

Contact now

Download
Victims Support Section of the ECCC