ភាសាខ្មែរភាសាអង់គ្លេស
Home សមាគមជនរងគ្រោះ
សមាគមជនរងគ្រោះ

សមាគមជនរងគ្រោះនៅចំពោះមុខ អ.វ.ត.ក

តើសមាគមជនរងគ្រោះជាអ្វី?

សមាគមជនរងគ្រោះ ជាសមាគមមួយបង្កើតឡើងដោយជនរងគ្រោះ ក្នុងយុត្តាធិការនៃអ.វ.ត.ក និងបានចុះបញ្ជីត្រឹមត្រូវក្នុងប្រទេស ដែលសមាគមនោះធ្វើប្រតិបត្តិការ ក្នុងគ្រានៃការអន្តរាគមន៍ របស់ខ្លួននៅចំពោះមុខ អ.វ.ត.ក និង បាន​ទទួល​សិទ្ធិ​ត្រឹម​ត្រូវ​ក្នុង​ការ​បំពេញ​ការ​ងារ​ជួស​មុខ​ឲ្យ សមាជិក​របស់​ខ្លួន។

តើសមាគមជនរងគ្រោះមានតួនាទីអ្វីខ្លះនៅ អ.វ.ត.ក?

សមាគមជនរងគ្រោះ សម្របសម្រួល ការរៀបចំជាក្រុមនៃសកម្មភាពភាគីដើមបណ្តឹងរដ្ឋប្បវេណី។ សមាគម​ជន​រង​គ្រោះ​អាច​ជួយ​ដល់​ដើម​បណ្តឹង​រដ្ឋប្ប​វេណី ប៉ុន្តែសមាគមមិនមែនជាដើមបណ្តឹងរដ្ឋប្ប វេណីឡើយក្នុងកិច្ចដំណើរការនីតិវិធី។ ដើមបណ្តឹងរដ្ឋប្បវេណី ដែលជាសមាជិកនៃសមាគមជនរង គ្រោះត្រូវបានតំណាងដោយមេធាវីរបស់សមាគម។ ដីកាកោះ និងការជូនដំណឹងនានាដែលពាក់ព័ន្ធនឹង សមាជិករបស់ខ្លួន នឹងត្រូវបានទំនាក់ទំនងតាមរយៈសមាគម។

តើសមាគមជនរងគ្រោះត្រូវបានអនុញ្ញាតឲ្យដាក់ពាក្យបណ្តឹងឬទេ?

សមាគមជនរងគ្រោះត្រូវបានអនុញ្ញាតឲ្យដាក់ពាក្យបណ្តឹងទៅសហព្រះរាជអាជ្ញាជួសមុខឲ្យជនរងគ្រោះ។ ដូចពាក្យបណ្តឹង ដែល​ដាក់​ជា​លក្ខណៈ​បុគ្គល​ដែរ ពាក្យបណ្តឹង​​ប្រភេទនេះគួរត្រូវបានបញ្ជូនទៅអង្គភាពគាំពារ ជនរងគ្រោះ ដែល​អង្គ​ភាព​គាំពារ​ជន​រង​គ្រោះ​នឹង​ដាក់​ពាក្យ​បណ្តឹង​ទាំង​នេះ​ទៅ​ការិយាល័យ​សហ​ព្រះរាជ​អាជ្ញា។ ពាក្យបណ្តឹងទាំងនេះមិនផ្តួចផ្តើមការចោទប្រកាន់ព្រហ្មទណ្ឌជាស្វ័យប្រវត្តិឡើយ។ សហព្រះរាជអាជ្ញានឹង សម្រេច​ថាតើ​ត្រូវ​ច្រាន​ចោល​ពាក្យ​បណ្តឹង​នោះ ក្នុងនោះរួមមានពាក្យបណ្តឹង ដែលស្ថិតក្នុងកិច្ចស៊ើបអង្កេត កំពុងដំណើរការ ហើយដឹកនាំកិច្ចស៊ើបអង្កេតថ្មីមួយបន្ថែម ឬត្រូវ​បញ្ជូន​ពាក្យ​បណ្តឹង​នោះផ្ទាល់​ទៅ​សហចៅក្រម ស៊ើបអង្កេត។

តើនៅពេលណា ដែលសមាគមជនរងគ្រោះត្រូវបានអនុញ្ញាតឲ្យបំពេញការងារជួសមុខឲ្យសមាជិករបស់ខ្លួន?

ដើម្បីសមាគមជនរងគ្រោះត្រូវបានអនុញ្ញាតឲ្យបំពេញការងារជួសមុខឲ្យសមាជិករបស់ខ្លួនសមាគមត្រូវតែ ស្ថិតក្នុងបញ្ជីសមាគម ដែល​ត្រូវ​បាន​អនុញ្ញាត​ឲ្យ​បំពេញ​ការ​ងារ​ជួសមុខឲ្យដើមបណ្តឹងរដ្ឋប្បវេណីនៅចំពោះមុខ អ.វ.ត.ក។ បញ្ជីនេះត្រូវបានរៀបចំ និង​រក្សា​ទុក​ដោយ​អង្គ​ភាព​គាំពារ​ជន​រង​គ្រោះ។

តើសមាគមជនរងគ្រោះនានាត្រូវដាក់ពាក្យរបៀបម៉េច ដើម្បីមានឈ្មោះក្នុងបញ្ជីរៀបចំដោយអង្គភាព គាំពារជនរងគ្រោះ?

ដើម្បីមានឈ្មោះក្នុងបញ្ជីសមាគមជនរងគ្រោះ សមាគមមួយត្រូវផ្តល់ឲ្យអង្គភាពគាំពារជនរងគ្រោះនូវ ឯកសារនានា ដើម្បី​បង្ហាញ​ថា​ខ្លួន​បាន​ចុះ​បញ្ជី​ត្រឹម​ត្រូវ ឬបានបង្កើតឡើងក្នុងប្រទេស ដែលខ្លួនធ្វើ ប្រតិបត្តិការ ហើយ​ខ្លួន​ត្រូវ​បាន​អនុញ្ញាត​ឲ្យ​បំពេញ​ការ​ងារ​ជួស​មុខ​ឲ្យ​សមា​ជិក​របស់​ខ្លួន។ សមាគមជនរងគ្រោះ ដែលធ្វើប្រតិបត្តិការនៅកម្ពុជាត្រូវចុះបញ្ជីនៅក្រសួងមហាផ្ទៃនៃព្រះរាជាណាចក្រកម្ពុជា អនុលោម​ទៅ​តាម​នីតិ​វិធី​ដែល​មាន​ជាធរមាន។ ចំពោះសមាគមជនរងគ្រោះ ដែលចុះបញ្ជីនៅបរទេស និងតំណាងឲ្យជនរងគ្រោះ ដែលរស់នៅឯបរទេស នៅចំពោះមុខអ.វ.ត.ក មិនត្រូវ​បានបក​ស្រាយ​ថា​ធ្វើ​ប្រតិបត្តិកា​រនៅកម្ពុជាឡើយសម្រាប់​គោលបំណងនេះ។ សម្រាប់ព័ត៌មានបន្ថែម សូមទំនាក់ទំនង អាសយដ្ឋានដូចខាងក្រោម៖

អ៊ីម៉ែល: អាសយដ្ឋាន​អ៊ីមែល​នេះ​ត្រូវ​បាន​ការពារ​ពី​សំបុត្រ​​ឥត​ប្រយោជន៍​ផ្សេងៗ។ អ្នក​ត្រូវ​ការ​អនុញ្ញាត JavaScript ដើម្បី​មើល​វា។ គេហទំព័រ: www.interior.gov.kh

តើមានអ្វីកើតឡើង ប្រសិនបើការដាក់ពាក្យរបស់សមាគមជនរងគ្រោះមួយត្រូវបានបដិសេធនោះ?

ចំពោះសមាគមជនរងគ្រោះណា ដែលពាក្យស្នើសុំចុះបញ្ជីសមាគមជនរងគ្រោះរបស់ខ្លួនត្រូវបាន បដិសេធ ឬ​មិន​ត្រូវ​បាន​ពិចារ​ណា​ក្នុង​រយៈ​ពេល​៣០ (សាមសិប)ថ្ងៃ បន្ទាប់ពីការទទួលពាក្យស្នើសុំនោះ ដោយអង្គភាពគាំពារជនរងគ្រោះ ឬសមាគមនោះមិនត្រូវបានបញ្ចូលក្នុងបញ្ជី គឺសមាគមនោះអាចដាក់ បណ្តឹង​ឧទ្ធរណ៍ទៅអង្គបុរេជំនុំជម្រះក្នុងរយៈពេល១៥ (ដប់ប្រាំ)ថ្ងៃ គិតពីថ្ងៃទទួលបានការជូនដំណឹងអំពី សេចក្តី​សម្រេច​របស់ប្រធាន​អង្គភាពគាំពា​រជនរងគ្រោះ ឬនៅបញ្ចប់នៃរយៈពេល៣០ (សាមសិប)ថ្ងៃ ទៅតាមករណីសមស្រប។

សម្រាប់ព័ត៌មានលម្អិត សូមមើលវិធាន២៣ស្តួនបីនៃវិធានផ្ទៃក្នុង និងមាត្រា៥នៃសេចក្តីណែនាំអនុវត្តន៍ស្តីពីការចូលរួមនៃជនរងគ្រោះ។

 
Victims Support Section of the ECCC