ភាសាខ្មែរភាសាអង់គ្លេស
Home សេចក្តីប្រកាសព័ត៌មាន វេទិកាលើកទី៧សម្រាប់ដើមបណ្តឹងរដ្ឋប្បវេណី៣៥០នាក់នៅខេត្តកំពង់ធំ
វេទិកាលើកទី៧សម្រាប់ដើមបណ្តឹងរដ្ឋប្បវេណី៣៥០នាក់នៅខេត្តកំពង់ធំ

The Victims Support Section (VSS) of the Extraordinary Chambers in the Courts of Cambodia (ECCC) organizes its Seventh Regional Forum for 350 Civil Parties recently admitted in Case 002, from Kampong Thom, Siem Reap, Oddar Meanchey Preah Vihear and southwestern provinces of Tonle Sap. The Forum is to be held at Kampong Thom provincial hall on Thursday 11 August 2011 from 7:30 a.m. (Civil Party's identity is protected)...>>Read more

 
Victims Support Section of the ECCC