ភាសាខ្មែរភាសាអង់គ្លេស
Home សេចក្តីប្រកាសព័ត៌មាន វេទិកាលើកទី១០សម្រាប់ដើមបណ្តឹងរដ្ឋប្បវេណី៣០០នាក់ នៅក្រុងច្បារមនខេត្តកំពង់ស្ពឺ
វេទិកាលើកទី១០សម្រាប់ដើមបណ្តឹងរដ្ឋប្បវេណី៣០០នាក់ នៅក្រុងច្បារមនខេត្តកំពង់ស្ពឺ

The Victims Support Section (VSS) of the Extraordinary Chambers in the Courts of Cambodia (ECCC) is holding its 10th Regional Forum for the 300 Civil Parties recently admitted in Case 002. The Civil Parties are from Phnom Penh, Kandal, Kampong Speu, and Takeo. The Forum is to be held at the meeting room of Tea Suyheng Restaurant in Chba Morn Town, Kampong Speu Province, on Friday, October 28, 2011 from 7:30 a.m. (Civil Party's identities are protected)...>> Read More

 
Victims Support Section of the ECCC