ភាសាខ្មែរភាសាអង់គ្លេស
Home ព័ត៌មានថ្មីៗ អ.វ.ត.ក បានសម្រេចលើសផែនការ​ក្នុងការទទួល​អ្នកមកទស្សនា​ចំនួន​ជាង ​១០០.០០០ នាក់
អ.វ.ត.ក បានសម្រេចលើសផែនការ​ក្នុងការទទួល​អ្នកមកទស្សនា​ចំនួន​ជាង ​១០០.០០០ នាក់

PAS
នៅក្នុងឆ្នាំ ២០១១  អង្គជំនុំជម្រះវិសាមញ្ញក្នុងតុលាការកម្ពុជា (អ.វ.ត.ក) មានអ្នក​មកទស្សនាសរុបចំនួន ៤៤.៥៤៣ នាក់។ ចំនួននេះ​បានធ្វើឲ្យ អ.វ.ត.ក សម្រេច​លើស ផែនការ​ក្នុង​ការ​ទទួលអ្នកមកទស្សនានៅតុលាការនេះ​ជាង ១០០.០០០ នាក់​ចាប់តាំងពីពេលបើកសវនាការ​ដំបូង​​របស់ខ្លួននៅខែ កុម្ភៈ ឆ្នាំ ​២០០៩ មក។ ចន្លោះ​ពីថ្ងៃទី ១៦ ខែ កុម្ភៈ ឆ្នាំ ២០០៩ រហូតដល់​ថ្ងៃទី ៣១ ខែ ធ្នូ ឆ្នាំ ២០១១ អ្នកមក​ទស្សនានៅ អ.វ.ត.ក មាន​ចំនួន ១១១.៥៤៣ នាក់។

ចំនួនអ្នកមកទស្សនាសរុបនេះរួមទាំងអ្នក​មកទស្សនាក្នុងពេលសវនាការសាធារណៈ និងអ្នកចូលរួម​ក្នុងកម្មវិធីទស្សនកិច្ច​សិក្សានៅ អ.វ.ត.ក។ នេះជាកម្មវិធី​សិក្សា​អប់រំ រយៈ​ពេល​មួយ​ថ្ងៃ ដែលនៅក្នុងកម្មវិធី​នេះ អ.វ.ត.ក បានស្វាគមន៍​ប្រជាជនពីគ្រប់ទិសទី​នៃប្រទេសកម្ពុជា​​មកទស្សនា​សារមន្ទីរប្រល័យ​ពូជសាសន៍ទួលស្លែង ទីកន្លែង រំឭកវិញ្ញាណក្ខន្ធវាល​ពិឃាត​ជើងឯក និងមក អ.វ.ត.ក។ នៅ​ពេលទស្សនា អ.វ.ត.ក អ្នកចូលរួមមានឱកាស​សាក​សួរសំណួរផ្សេងៗ​ដែលពួកគេ​ចង់ដឹងពាក់ព័ន្ធនឹងកិច្ច ដំណើរ​ការ​នីតិវិធី​ដែល​កំពុងដំណើរ​ការនៅតុលាការ​នេះ។

សវនាការចំនួន ២៥ ថ្ងៃ នៅឆ្នាំ ២០១១ ​មានអ្នកទស្សនា​សរុបចំនួន ១៨.៦២៣ ហើយ​អ្នកទស្សនាចំនួន ២៥.៩២០ នាក់ទៀត​បានចូលរួមកម្មវិធីទស្សនកិច្ច​សិក្សានៅ អ.វ.ត.ក។ ប្រសិនបើមាន​មូលនិធិ​គ្រប់គ្រាន់ អ.វ.ត.ក នឹងបន្តអនុវត្តកម្មវិធី​ទស្សនកិច្ច​សិក្សារបស់ខ្លួន ព្រមទាំងផ្តល់​សេវាដឹកជញ្ជូនដោយ​ឥតគិតថ្លៃដល់អ្នកមក​ចូលរួម សវនាការ​ជា​ក្រុម​ពីគ្រប់ទិសទី​នៃ​ប្រទេសកម្ពុជាក្នុងឆ្នាំ ២០១២។

Annexe: Nombre de visiteurs de mars 2009 à décembre 2011
PAS1
Visitors queuing up to attend the third day of Case 002 opening statements on 23 November 2011.
PAS2
A group of people from Kampong Cham province attends the ECCC Study Tour Programme on 20 September 2011.
PAS3

ECCC Sudy Tour participants at Toul Sleng 28 January 2011.
ប្រភពៈ http://www.eccc.gov.kh/articles/16441
 
Victims Support Section of the ECCC