ភាសាខ្មែរភាសាអង់គ្លេស
Home ព័ត៌មានថ្មីៗ សេចក្តីថ្លែងការណ៍របស់សហចៅក្រមស៊ើបអង្កេតបម្រុងអន្តរជាតិ
សេចក្តីថ្លែងការណ៍របស់សហចៅក្រមស៊ើបអង្កេតបម្រុងអន្តរជាតិ

នៅក្នុងសេចក្តីប្រកាសព័ត៌មានរបស់ខ្លួន  ចុះថ្ងៃទី ៦ ខែ ធ្នូ ឆ្នាំ ២០១១ សហ​ចៅក្រមស៊ើបអង្កេតបម្រុងអ​ន្តរជាតិបានបញ្ជាក់ពីការប្តេជ្ញាចិត្ត ក្នុងការផ្តល់ព័ត៌មានឲ្យបានគ្រប់គ្រាន់ដល់សាធារណជនទាក់ទងនឹងដំណើ​រវិវឌ្ឍន៍សំខាន់នៅក្នុងសំណុំរឿង ០០៣ និង​សំណុំរឿង ០០៤។

សហចៅក្រមស៊ើបអង្កេតបម្រុងអន្តរជាតិ យោងទៅលើ​បទប្បញ្ញត្តិនានានៃវិធាន ៥៦ នៃវិធានផ្ទៃក្នុងរបស់​អង្គជំនុំជម្រះវិសាមញ្ញក្នុងតុលាការកម្ពុជា (អ.វ.ត.ក)។ វិធាននេះចែងថា ការផ្សព្វផ្សាយ​ជាសាធារណៈ នូវព័ត៌មានទាក់ទងនឹង​សំណុំរឿងត្រូវតែមានការឯកភាពរួមគ្នាពី​សហចៅក្រមស៊ើបអង្កេត។ ក្នុងករណីនេះសហចៅក្រមស៊ើបអង្កេតបម្រុងអន្តរជាតិ​មានការ​សោកស្តាយណាស់ដែលថាសហចៅក្រមស៊ើបអង្កេតជាតិ​មិន​ឯកភាពឲ្យមានការផ្សព្វផ្សាយ​ព័ត៌មាន ទាក់ទងនឹងសេចក្តីសម្រេច​សំខាន់ៗដែល​ខ្លួនបានដាក់ជូននៅ​ខែធ្នូ ទាក់ទង​នឹង​សំណុំរឿង ០០៣ និង​សំណុំរឿង ០០៤។
OCIJ-internaltional
ប្រភពៈ http://www.eccc.gov.kh/articles/16471

 
Victims Support Section of the ECCC