ភាសាខ្មែរភាសាអង់គ្លេស
Home
អង្គការអន្តរការី

 Intermediary Organizations contact address bellow:

  • DC-Cam - Documentation Center of Cambodia

Nº. 66C, Sihanouk (St. 274), Sangkat Tonle Bassac, Khan Chamkar Mon, Phnom Penh, Cambodia.

Tel: 023 211 875

Name: Mr. CHY Terith

Email: អាសយដ្ឋាន​អ៊ីមែល​នេះ​ត្រូវ​បាន​ការពារ​ពី​សំបុត្រ​​ឥត​ប្រយោជន៍​ផ្សេងៗ។ អ្នក​ត្រូវ​ការ​អនុញ្ញាត JavaScript ដើម្បី​មើល​វា។

Tel: 012 795 353

  • ADHOC - The Cambodian Human Rights & Development Association

Nº. 3, Street. 158, Sangkat Boeng Reang, Khan Doun Penh, Phnom Penh, Cambodia.    

Tel: 023 218 653

Name: Ms. KEA Sophal

Email: អាសយដ្ឋាន​អ៊ីមែល​នេះ​ត្រូវ​បាន​ការពារ​ពី​សំបុត្រ​​ឥត​ប្រយោជន៍​ផ្សេងៗ។ អ្នក​ត្រូវ​ការ​អនុញ្ញាត JavaScript ដើម្បី​មើល​វា។

Tel: 012 552 542

Name: Mr. LATT Ky

or អាសយដ្ឋាន​អ៊ីមែល​នេះ​ត្រូវ​បាន​ការពារ​ពី​សំបុត្រ​​ឥត​ប្រយោជន៍​ផ្សេងៗ។ អ្នក​ត្រូវ​ការ​អនុញ្ញាត JavaScript ដើម្បី​មើល​វា។

Tel: 012 828 411

  • KID - The Khmer Institute of Democracy

N­o 6Z1, Street Mao Tse Toung Boulevard, Sangkat Tonle Bassac, Khan Chamkar Mon , Phnom Penh, Cambodia.

 Tel: 023 214 928

Name: Mr. CHHIT Poramy

Email: អាសយដ្ឋាន​អ៊ីមែល​នេះ​ត្រូវ​បាន​ការពារ​ពី​សំបុត្រ​​ឥត​ប្រយោជន៍​ផ្សេងៗ។ អ្នក​ត្រូវ​ការ​អនុញ្ញាត JavaScript ដើម្បី​មើល​វា។

Tel: 098 329 639

Name: Mr. NGET Sovannith

Email: អាសយដ្ឋាន​អ៊ីមែល​នេះ​ត្រូវ​បាន​ការពារ​ពី​សំបុត្រ​​ឥត​ប្រយោជន៍​ផ្សេងៗ។ អ្នក​ត្រូវ​ការ​អនុញ្ញាត JavaScript ដើម្បី​មើល​វា។

Tel: 092 285 653

  • CHRAC - Cambodian Human Rights Action Committee

No 9E0, Street 330, Sangkat Boeung Keng kang III, Khan Chamkar Mon, Phnom Penh, Cambodia. Tel: 023 990 544

Name: OENG Jeudy

Email: អាសយដ្ឋាន​អ៊ីមែល​នេះ​ត្រូវ​បាន​ការពារ​ពី​សំបុត្រ​​ឥត​ប្រយោជន៍​ផ្សេងៗ។ អ្នក​ត្រូវ​ការ​អនុញ្ញាត JavaScript ដើម្បី​មើល​វា។

Tel: 011 895 550

  • KKKHRA - Khmer Kampuchea Krom Human Rights Association

No 43EE0, Street 430, Sangkat

Phsar Daeum Thkov, Khan Chamkar Mon, Phnom Penh, Cambodia. Tel: 023 993 486

  • CAMBOW - Cambodian Committee of Women

No 103, Street 97, Sangkat Boeng Trabaek, Khan Chamkar Mon, Phnom Ponh, Cambodia. Tel: 023 360 965

Name: DUONG Savorn

Email: អាសយដ្ឋាន​អ៊ីមែល​នេះ​ត្រូវ​បាន​ការពារ​ពី​សំបុត្រ​​ឥត​ប្រយោជន៍​ផ្សេងៗ។ អ្នក​ត្រូវ​ការ​អនុញ្ញាត JavaScript ដើម្បី​មើល​វា។

Tel: 012 800 816

  • CDP-Cambodia Defenders Project

#80F, St. 265, Sangkat Tual Larlork, Khan Tuol Kork, Phnom Penh. O23 880 907

អាសយដ្ឋាន​អ៊ីមែល​នេះ​ត្រូវ​បាន​ការពារ​ពី​សំបុត្រ​​ឥត​ប្រយោជន៍​ផ្សេងៗ។ អ្នក​ត្រូវ​ការ​អនុញ្ញាត JavaScript ដើម្បី​មើល​វា។

Name: Ms. SAR Sophyrady

Email: អាសយដ្ឋាន​អ៊ីមែល​នេះ​ត្រូវ​បាន​ការពារ​ពី​សំបុត្រ​​ឥត​ប្រយោជន៍​ផ្សេងៗ។ អ្នក​ត្រូវ​ការ​អនុញ្ញាត JavaScript ដើម្បី​មើល​វា។

         : អាសយដ្ឋាន​អ៊ីមែល​នេះ​ត្រូវ​បាន​ការពារ​ពី​សំបុត្រ​​ឥត​ប្រយោជន៍​ផ្សេងៗ។ អ្នក​ត្រូវ​ការ​អនុញ្ញាត JavaScript ដើម្បី​មើល​វា។

Tel: 012 789 481អង្គការ​អន្ត​រការី

អស័យដ្ឋានទំនាក់ទំនងអង្គការអន្តរការីៈ

សមាគមអាដហុកការពារសិទ្ធិមនុស្ស និងអភិវឌ្ឍន៍នៅកម្ពុជា

ផ្ទះលេខ៣ ផ្លូវលេខ ១៥៨ សង្កាត់បឹងរាំង ខណ្ឌដូនពេញ រាជធានីភ្នំពេញ ប្រទេសកម្ពុជា

ទូរសព្ទ័លេខៈ ០២៣ ២១៨ ៦៥៣

អ៊ីម៉េលៈ អាសយដ្ឋាន​អ៊ីមែល​នេះ​ត្រូវ​បាន​ការពារ​ពី​សំបុត្រ​​ឥត​ប្រយោជន៍​ផ្សេងៗ។ អ្នក​ត្រូវ​ការ​អនុញ្ញាត JavaScript ដើម្បី​មើល​វា។

គណៈកម្មាធិការប្រព្រឹត្តកម្មនៃអង្គការ-សមាគមការពារសិទ្ធិមនុស្ស 

ផ្ទះលេខ ៩Eo ផ្លូវ៣៣០ សង្កាត់បឹងកេងកងបី ខណ្ឌចំការមន រាជធានីភ្នំពេញ ប្រទេសកម្ពុជា

ទូរសព្ទ័លេខៈ ០១១ ៨៩៥ ៥៥០

អ៊ីម៉េលៈ អាសយដ្ឋាន​អ៊ីមែល​នេះ​ត្រូវ​បាន​ការពារ​ពី​សំបុត្រ​​ឥត​ប្រយោជន៍​ផ្សេងៗ។ អ្នក​ត្រូវ​ការ​អនុញ្ញាត JavaScript ដើម្បី​មើល​វា។

 ក្រុមអ្នកច្បាប់ការពារសិទ្ធិកម្ពុជា

ផ្ទះលេខ១២ ផ្លូវលេខ២៨២ សង្កាត់បឹងកេងកងI រាជធានីភ្នំពេញ ប្រទេសកម្ពុជា

ទូរសព្ទ័លេខ ០២៣ ៧២០ ០៣២

អាសយដ្ឋាន​អ៊ីមែល​នេះ​ត្រូវ​បាន​ការពារ​ពី​សំបុត្រ​​ឥត​ប្រយោជន៍​ផ្សេងៗ។ អ្នក​ត្រូវ​ការ​អនុញ្ញាត JavaScript ដើម្បី​មើល​វា។


មជ្ឈមណ្ឌលឯកសារកម្ពុជា

ផ្ទះលេខ ៦៦សេ មហាវិថីព្រះសីហនុ ផ្លូវលេខ២៧៤ សង្កាត់ទន្លេបាសាក់ ខណ្ឌចំការមន រាជធានភ្នំពេញ ប្រទេសកម្ពុជា

ទូរសព្ទ័លេខៈ ០២៣ ២១១ ៨៧៥

អ៊ីម៉េលៈ អាសយដ្ឋាន​អ៊ីមែល​នេះ​ត្រូវ​បាន​ការពារ​ពី​សំបុត្រ​​ឥត​ប្រយោជន៍​ផ្សេងៗ។ អ្នក​ត្រូវ​ការ​អនុញ្ញាត JavaScript ដើម្បី​មើល​វា។

វិទ្យាស្ថានខែ្មរដើម្បីលទ្ធិប្រជាធិបតេយ្យ

ផ្ទៈលេខ៥ សង្កាត់បឹងកេងកង១ ខណ្ឌចំការមន ខណ្ឌចំការមន រាជធានីភ្នំពេញ ប្រទេសកម្ពុជា
ប្រអប់សំបុត្រៈ ១១៧

ទូរស័ព្ទលេខៈ ០២៣ ២១៤ ៩២៨

អ៊ីម៉េលៈ អាសយដ្ឋាន​អ៊ីមែល​នេះ​ត្រូវ​បាន​ការពារ​ពី​សំបុត្រ​​ឥត​ប្រយោជន៍​ផ្សេងៗ។ អ្នក​ត្រូវ​ការ​អនុញ្ញាត JavaScript ដើម្បី​មើល​វា។
វែបផ្សាយៈ http://www.bigpong.com.kh/user/kik

 


Victims Support Section of the ECCC