ភាសាខ្មែរភាសាអង់គ្លេស
Home អង្គការអន្តរការី
អង្គការអន្តរការី
អង្គការ​អន្ត​រការី

អស័យដ្ឋានទំនាក់ទំនងអង្គការអន្តរការីៈ

សមាគមអាដហុកការពារសិទ្ធិមនុស្ស និងអភិវឌ្ឍន៍នៅកម្ពុជា

ផ្ទះលេខ៣ ផ្លូវលេខ ១៥៨ សង្កាត់បឹងរាំង ខណ្ឌដូនពេញ រាជធានីភ្នំពេញ ប្រទេសកម្ពុជា

ទូរសព្ទ័លេខៈ ០២៣ ២១៨ ៦៥៣

អ៊ីម៉េលៈ អាសយដ្ឋាន​អ៊ីមែល​នេះ​ត្រូវ​បាន​ការពារ​ពី​សំបុត្រ​​ឥត​ប្រយោជន៍​ផ្សេងៗ។ អ្នក​ត្រូវ​ការ​អនុញ្ញាត JavaScript ដើម្បី​មើល​វា។

គណៈកម្មាធិការប្រព្រឹត្តកម្មនៃអង្គការ-សមាគមការពារសិទ្ធិមនុស្ស 

ផ្ទះលេខ ៩Eo ផ្លូវ៣៣០ សង្កាត់បឹងកេងកងបី ខណ្ឌចំការមន រាជធានីភ្នំពេញ ប្រទេសកម្ពុជា

ទូរសព្ទ័លេខៈ ០១១ ៨៩៥ ៥៥០

អ៊ីម៉េលៈ អាសយដ្ឋាន​អ៊ីមែល​នេះ​ត្រូវ​បាន​ការពារ​ពី​សំបុត្រ​​ឥត​ប្រយោជន៍​ផ្សេងៗ។ អ្នក​ត្រូវ​ការ​អនុញ្ញាត JavaScript ដើម្បី​មើល​វា។

 ក្រុមអ្នកច្បាប់ការពារសិទ្ធិកម្ពុជា

ផ្ទះលេខ១២ ផ្លូវលេខ២៨២ សង្កាត់បឹងកេងកងI រាជធានីភ្នំពេញ ប្រទេសកម្ពុជា

ទូរសព្ទ័លេខ ០២៣ ៧២០ ០៣២

អាសយដ្ឋាន​អ៊ីមែល​នេះ​ត្រូវ​បាន​ការពារ​ពី​សំបុត្រ​​ឥត​ប្រយោជន៍​ផ្សេងៗ។ អ្នក​ត្រូវ​ការ​អនុញ្ញាត JavaScript ដើម្បី​មើល​វា។


មជ្ឈមណ្ឌលឯកសារកម្ពុជា

ផ្ទះលេខ ៦៦សេ មហាវិថីព្រះសីហនុ ផ្លូវលេខ២៧៤ សង្កាត់ទន្លេបាសាក់ ខណ្ឌចំការមន រាជធានភ្នំពេញ ប្រទេសកម្ពុជា

ទូរសព្ទ័លេខៈ ០២៣ ២១១ ៨៧៥

អ៊ីម៉េលៈ អាសយដ្ឋាន​អ៊ីមែល​នេះ​ត្រូវ​បាន​ការពារ​ពី​សំបុត្រ​​ឥត​ប្រយោជន៍​ផ្សេងៗ។ អ្នក​ត្រូវ​ការ​អនុញ្ញាត JavaScript ដើម្បី​មើល​វា។

វិទ្យាស្ថានខែ្មរដើម្បីលទ្ធិប្រជាធិបតេយ្យ

ផ្ទៈលេខ៥ សង្កាត់បឹងកេងកង១ ខណ្ឌចំការមន ខណ្ឌចំការមន រាជធានីភ្នំពេញ ប្រទេសកម្ពុជា
ប្រអប់សំបុត្រៈ ១១៧

ទូរស័ព្ទលេខៈ ០២៣ ២១៤ ៩២៨

អ៊ីម៉េលៈ អាសយដ្ឋាន​អ៊ីមែល​នេះ​ត្រូវ​បាន​ការពារ​ពី​សំបុត្រ​​ឥត​ប្រយោជន៍​ផ្សេងៗ។ អ្នក​ត្រូវ​ការ​អនុញ្ញាត JavaScript ដើម្បី​មើល​វា។
វែបផ្សាយៈ http://www.bigpong.com.kh/user/kik

 


Victims Support Section of the ECCC