ភាសាខ្មែរភាសាអង់គ្លេស

 

សិទ្ធិជនរងគ្រោះ

នេះជា​វាល​ពិឃាត​មួយ​ក្នុង​ចំណោម​វាល​ពិឃាត​ក្នុង​រាជធានី​ភ្នំពេញ

Home
អង្គជំនុំជម្រះ​តុលាការ​កំពូល​ចេញ​សេចក្តី​សម្រេច​លើបណ្តឹង​សាទុក្ខ​របស់​សហ​ព្រះរាជ​អាជ្ញា​ទាក់ទងនឹង​វិសាលភាព​នៃសំណុំរឿង​ ០០២/០១​

កាលពីថ្ងៃទី ៨ ខែ កុម្ភៈ ឆ្នាំ ២០១៣ អង្គជំនុំជម្រះតុលាការកំពូល នៃអង្គជំនុំជម្រះវិសាមញ្ញក្នុងតុលាការកម្ពុជា (អ.វ.ត.ក) បានចេញសេចក្តីសម្រេចរបស់ខ្លួនលើបណ្តឹងសាទុក្ខភ្លាមៗរបស់សហព្រះរាជអាជ្ញា ប្រឆាំងនឹង
សេចក្តីសម្រេចរបស់អង្គជំនុំជម្រះសាលាដំបូង ដែលបានបដិសេធ ត្រង់ផ្នែកដែលពាក់ព័ន្ធនឹងការពន្លាតវិសាលភាពនៃការជំនុំជម្រះក្តីទីមួយក្នុងសំណុំរឿង ០០២។ អង្គជំនុំជម្រះតុលាការកំពូល បានបដិសេធសេចក្តីសម្រេចរបស់​អង្គជំនុំជម្រះសាលាដំបូងខាងលើ ដោយហេតុ ថា ការបំបែកកិច្ចដំណើរការនីតិវិធីសំណុំរឿង ០០២ នៅអំឡុងខែកញ្ញា ឆ្នាំ ២០១១ និងសេចក្តីសម្រេចជាបន្តបន្ទាប់​ដែលពាក់ព័ន្ធ ខ្វះនូវភាពច្បាស់លាស់ និងខ្វះសម្អាង​ហេតុគ្រប់គ្រាន់ និងដោយហេតុថា អង្គជំនុំជម្រះសាលាដំបូង
បានបំបែកកិច្ចដំណើរការនីតិវិធីសំណុំរឿង ០០២ និងបានកំណត់វិសាលភាពនៃសំណុំរឿង ០០២/០១ ដោយមិនបានផ្តល់ឱកាសគ្រប់គ្រាន់​ដល់ភាគីនានា​ក្នុងការចូលរួម​ដាក់​សារណា។ ទោះបីជាយ៉ាងណាក៏ដោយ អង្គជំនុំជម្រះតុលាការកំពូល ទទួលស្គាល់នូវកត្តានានា ដែលទំនងជាញ៉ាំងឲ្យអង្គជំនុំជម្រះសាលាដំបូង​សម្រេច​បំបែកកិច្ច​ដំណើរ​ការ​នីតិវិធី ដើម្បីធ្វើឲ្យការជំនុំជម្រះក្តីប្រព្រឹត្តទៅបានឆាប់រហ័ស និង ងាយស្រួលគ្រប់គ្រងជាងមុន។ អង្គជំនុំជម្រះតុលាការកំពូលបានបញ្ជាក់បន្ថែមទៀតថា​អង្គជំនុំជម្រះសាលាដំបូង​នៅ តែមានអំណាច​ក្នុងការវាយតម្លៃ​ឡើងវិញ​នូវវិធីសាស្ត្រក្នុងការបំបែកសំណុំរឿង ០០២ ដោយអញ្ជើញភាគីនានា ដាក់សារណាហើយធ្វើការពិចារណាលើរាល់កក្តានិងផល​ប្រយោជន៍​ស្របច្បាប់នានារបស់ភាគីពាក់ព័ន្ធ។ សេចក្តីសម្រេចរបស់អង្គជំនុំជម្រះតុលាការកំពូល​កំណត់ត្រឹមតែការបំបែកកិច្ចដំណើរការនីតិវិធី​សំណុំរឿង០០២ តែប៉ុណ្ណោះ ប៉ុន្តែមិន​មានអានុភាពទៅលើសវនាការ ឬដំណើរការនីតិវិធីលើអង្គសេចក្តីក្នុងសំណុំរឿង ០០២ ដែលបានដំណើរការ រហូតមកដល់បច្ចុប្បន្ននេះទេ។  
សេចក្តីស​ម្រេចពេញលេញនេះនឹងអាចរកបាននៅលើគេហទំព័ររបស់ អ.វ.ត.ក
http://www.eccc.gov.kh/document/court/25645

 
Case 004 crime sites
There are no translations available.

The Co Investigating Judges published information about a number of crime sites in Case 004 on 8 August 2011. On 19 December 2012 the International Co-Investigating Judge published information about 14 additional crimes sites.

Any witnesses or victims with information concerning these sites, which are listed by province on the map below, may contact the ECCC Victims Support Section, where they will be given further information about giving evidence and eligibility to apply as civil parties:

Victims Support Section,
Extraordinary Chambers in the Courts of Cambodia
National Road 4
Chaom Chau, Porsenchey
PO Box 71
Phnom Penh, Cambodia

Office phone: 023 861 893 or Helpline: 097 742 4218
The office is open Monday to Friday except on public holidays.

You can see a list of the Case 004 crime sites sorted by province by moving your mouse over the different provinces in the map below.
Source: http://www.eccc.gov.kh/en/case-004-crime-sites

 
<< ចាប់ផ្ដើម < មុន 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 បន្ទាប់ > ចុងក្រោយ >>

ទំព័រ​ទី 10 ​ទាំងអស់ 26 ទំព័រ

ទំព័រដែលប្រជាប្រិយ

Contact now

Download
Victims Support Section of the ECCC