ភាសាខ្មែរភាសាអង់គ្លេស

 

សិទ្ធិជនរងគ្រោះ

នេះជា​វាល​ពិឃាត​មួយ​ក្នុង​ចំណោម​វាល​ពិឃាត​ក្នុង​រាជធានី​ភ្នំពេញ

Home
សេចក្តីប្រកាសព័ត៌មាន

សំណងដល់ជនរងគ្រោះរបបខ្មែរក្រហមទទួលបានការគាំទ្រសន្ធឹកសន្ធាប់

រហូតមកដល់ពេលនេះ មានការគាំទ្រយ៉ាងទូលំទូលាយចំពោះគម្រោងសំណង ដែលបានស្នើសុំ​ដោយដើមបណ្តឹងរដ្ឋប្បវេណី ក្នុងសំណុំរឿង ០០២/០១ នៅចំពោះមុខអង្គជំនុំជម្រះវិសាមញ្ញក្នុងតុលាការកម្ពុជា (អ.វ.ត.ក)។ គម្រោងសំណងទាំងនេះនឹងផ្តល់ផលប្រយោជន៍ដល់ជនរងគ្រោះនៃរបបកម្ពុជាប្រជាធិបតេយ្យពី ឆ្នាំ ១៩៧៥ ដល់ ឆ្នាំ ១៩៧៩។ អង្គភាពគាំពារជនរងគ្រោះ និងអង្គភាពសហមេធាវីនាំមុខតំណាងដើមបណ្តឹងរដ្ឋប្បវេណី កំពុងតែខិតខំ​ប្រឹងប្រែងដឹកនាំ​កិច្ចការនេះ ប្រកប​ដោយភាពច្នៃប្រឌិត ដើម្បីជួសជុលព្យសនកម្មរបស់​ជនរងគ្រោះដែលនៅរស់រានមានជីវិតពីរបបខ្មែរក្រហម។ អង្គភាពទាំងពីរ សូមថ្លែងអំណរអរគុណដល់ម្ចាស់ជំនួយទាំងអស់ ព្រមទាំងអាជ្ញាធររដ្ឋាភិបាលនិងអង្គការ​សង្គមស៊ីវិលផ្សេងៗដែលបានចូលរួមចំណែក​ផ្នែក​ហិរញ្ញវត្ថុ នយោបាយ ឬផ្នែកបច្ចេកទេសក្តី ដើម្បីជួយជ្រោមជ្រែងដល់គម្រោងទាំង ១៣ ដែលបានស្នើសុំនៅក្នុងសំណុំរឿង ០០២/០១។

ដើមបណ្តឹងរដ្ឋប្បវេណី បានស្នើសុំឲ្យអង្គជំនុំជម្រះសាលាដំបូង ទទួលស្គាល់គម្រោង​សំណងនៅក្នុងសំណុំរឿង ០០២/០១ ក្នុងគោលបំណងឲ្យ​មានការទទួលស្គាល់ជាផ្លូវការដល់ជនរងគ្រោះក្នុងរបបខ្មែរក្រហម កាត់បន្ថយ​ព្យសនកម្ម និងការឈឺចាប់ទាំងឡាយ ដែលជនរងគ្រោះបានជួបប្រទះ និងថែរក្សាការចងចាំ​ជាសមូហភាព និងលើកកម្ពស់សេចក្តីថ្លៃថ្នូររបស់ជនរងគ្រោះ។

ក្នុងករណីមានការផ្តន្ទាទោសជនជាប់ចោទ អង្គជំនុំជម្រះសាលាដំបូង អាចសម្រេចឲ្យមានសំណងផ្លូវចិត្ត និងសំណង​សមូហភាព​ដល់ដើមបណ្តឹង​រដ្ឋប្បវេណី នៅក្នុងសាលក្រមរបស់ខ្លួន ប្រសិនបើលក្ខខណ្ឌមួយចំនួនត្រូវបានបំពេញ ក្នុងនោះរួមមានលក្ខខណ្ឌ​តម្រូវឲ្យ​គម្រោង​សំណងនីមួយៗ មានឯកសារគ្រប់គ្រាន់ពាក់ព័ន្ធនឹងមូលនិធិពីខាងក្រៅ។ អង្គជំនុំជម្រះសាលាដំបូង បានសម្រេច​កាល​បរិច្ឆេទ​កំណត់ត្រឹមថ្ងៃទី ៣១ ខែ មីនា ឆ្នាំ ២០១៤ ឲ្យដើមបណ្តឹងរដ្ឋប្បវេណី ត្រូវតែដាក់ឯកសារ និងព័ត៌មានបន្ថែម​ទៀតស្តីពីគម្រោង​សំណង​​ដែលខ្លួនបានស្នើសុំនៅក្នុងសំណុំរឿង០០២/០១ រួមមានការធ្វើបច្ចុប្បន្នភាពនៃមូលនិធិជាដើម។

កាលបរិច្ឆេទកំណត់នៅត្រឹមថ្ងៃទី ៣១ ខែ មីនា ឆ្នាំ ២០១៤ បានកន្លងផុតទៅហើយ។ អង្គភាពគាំពារជនរងគ្រោះ និងសហមេធាវីនាំមុខ​តំណាងដើមបណ្តឹងរដ្ឋប្បវេណី មានសេចក្តីរីករាយ និងសូមប្រកាសថា ជំនួយហិរញ្ញវត្ថុស្ម័គ្រចិត្ត ត្រូវបានទទួលគ្រប់គ្រាន់ សម្រាប់គម្រោងសំណងដែលត្រូវការមូលនិធិដើម្បីអនុវត្ត លើកលែងតែគម្រោងនៅសល់តែមួយប៉ុណ្ណោះ។ សូមមើលតារាងដូចបានភ្ជាប់ជូនជាមួយសេចក្តីប្រកាសព័ត៌មាននេះ សម្រាប់ព័ត៌មានស្តីពីសំណើគម្រោងនិងមូលនិធិដែលបានដាក់ជូនអង្គជំនុំជម្រះសាលាដំបូង។

អង្គភាពគាំពារជនរងគ្រោះ គឺជាអង្គភាពផ្លូវការមួយរបស់ អ.វ.ត.ក ហើយមានភារកិច្ចសម្របសម្រួលឲ្យជនរងគ្រោះចូលរួមនៅក្នុងកិច្ចដំណើរការនីតិវិធីរបស់ អ.វ.ត.ក លែកលែងតែតំណាងផ្លូវច្បាប់។ អង្គភាពនេះក៏មានភារកិច្ចស្វែងរកមូលនិធិ និងជំនួយជ្រោមជ្រែងពីខាងក្រៅ ហើយដោយសហការយ៉ាងជិតស្និទ្ធិជាមួយ សហមេធាវីនាំមុខតំណាងដើមបណ្តឹងរដ្ឋប្បវេណី អង្គភាពនេះមានភារកិច្ចកំណត់ រៀបចំ និងអនុវត្តគម្រោងសំណងផ្សេងៗ។

 
សេចក្តីប្រកាសព័ត៌មាន

សំណងដ៏មានអត្ថន័យសម្រាប់ជនរងគ្រោះរបបខ្មែរក្រហម

រហូតមកដល់​ពេលនេះ មានជំនួយជ្រោម​ជ្រែង​យ៉ាងច្រើនសម្រាប់គម្រោង​សំណង​ដែលដើមបណ្តឹងរដ្ឋប្បវេណី បានស្នើសុំនៅ​ក្នុងសំណុំរឿង ០០២/០១ ប៉ុន្តែក៏នៅ​មានកង្វះខាតមូល​និធិនៅឡើយ ដូច្នេះ​នៅតែមានឱកាសផ្សេងៗដែលម្ចាស់​ជំនួយ​សក្តានុពល អាចចូលរួមជួយ​សម្រេច​គម្រោង​ទាំងនេះ ដែលនឹងផ្តល់ប្រយោជន៍​ដល់ជនរងគ្រោះ​នៃរបបកម្ពុជាប្រជាធិបតេយ្យពី​ឆ្នាំ ១៩៧៥ ដល់ ឆ្នាំ ១៩៧៩។

ដោយសហការយ៉ាងជិតស្និទ្ធជាមួយ​នឹងស្ថាប័នរដ្ឋាភិបាល និងអង្គការក្រៅរដ្ឋាភិបាល  អង្គភាពគាំពារជនរងគ្រោះ និងសហមេធាវី​នាំមុខ​តំណាង​ដើមប​ណ្តឹងរដ្ឋប្បវេណី នៅ អ.វ.ត.ក បច្ចុប្បន្ននេះកំពុងតែដឹកនាំកិច្ចខិតខំប្រឹងប្រែងថ្មីមួយដើម្បី​ជួសជុលព្យ​សនកម្មរបស់ជនរងគ្រោះ ដែលនៅ​មានជីវិតពីរបបខ្មែរក្រហម។ អ.វ.ត.ក គឺជាតុលាការដំបូងបំផុតដែលអនុញ្ញាត​ឲ្យជនរងគ្រោះ​ចូលរួមផ្ទាល់​ក្នុងនាមជាភាគី​នៅក្នុងកិច្ច​ដំណើរការ​នីតិវិធី។ តាមក្របខ័ណ្ឌច្បាប់ដែលចែងអំពីកិច្ចដំណើរ​ការនីតិវិធីរបស់ អ.វ.ត.ក ដើមបណ្តឹងរដ្ឋប្បវេណី អាចស្វែងរកសំណង​ផ្លូវចិត្ត និងសមូហភាព។ បន្ថែមពីលើ​នេះទៀត អង្គភាពគាំពារជនរងគ្រោះ​មានភារកិច្ចបង្កើត និង​អនុវត្តវិធានការនានាមិន​មែនបច្ចេកទេស​តុលាការ​ដើម្បី​បម្រើ​ប្រយោជន៍ដល់​ជនរងគ្រោះឲ្យ​បានកាន់តែ​ច្រើនថែមទៀត។

ទំនាក់ទំនងនៅអង្គភាពគាំពារជនរងគ្រោះ

លោក ហង្ស វណ្ណៈ

ប្រធានអង្គភាពគាំពារជនរងគ្រោះ

សារអេឡិចត្រនិចៈ អាសយដ្ឋាន​អ៊ីមែល​នេះ​ត្រូវ​បាន​ការពារ​ពី​សំបុត្រ​​ឥត​ប្រយោជន៍​ផ្សេងៗ។ អ្នក​ត្រូវ​ការ​អនុញ្ញាត JavaScript ដើម្បី​មើល​វា។

 
<< ចាប់ផ្ដើម < មុន 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 បន្ទាប់ > ចុងក្រោយ >>

ទំព័រ​ទី 5 ​ទាំងអស់ 26 ទំព័រ

ទំព័រដែលប្រជាប្រិយ

Contact now

Download
Victims Support Section of the ECCC