ភាសាខ្មែរភាសាអង់គ្លេស
Home Documentation ការបោះពុម្ភ
ការបោះពុម្ភ

ឯកសារ

រៀបតាម : ឈ្មោះ | ថ្ងៃខែ | ចំនួនទាញយក [ តូចទៅធំ ]

ការណែនាំស្តីពីការកាត់ទោសមេដឹកនាំខ្មែរក្រហម បោះពុម្ភលើកទី៥
5th

file icon Case 002/01 judgement (full text)មានការទាញយកច្រើន! ចំនួនទាញយក: 2135 - 5.18 MB - 08/22/2014

.

.

.

file icon Case 001 Appeal Judgement មានការទាញយកច្រើន! ចំនួនទាញយក: 2535 - 3.13 MB - 05/20/2012

Case 001
Related Indicted Person: KAING Guek Eav
Issued by: Supreme Court Chamber
Source: http://www.eccc.gov.kh/sites/default/files/documents/courtdoc/Case%20001AppealJudgementEn.pdf

ករណី​០០១
ជន​ជាប់​ចោទ កាំង ហ្កេកអ៊ាវ  
ចេញ​ផ្សាយ​ដោយ អង្គជំនុំជម្រះតុលាការកំពូល កាលពីថ្ងៃទី ០៣ ខែកុម្ភៈ ឆ្នាំ២០១២
ប្រភពឯកសារៈ http://www.eccc.gov.kh/sites/default/files/documents/courtdoc/Case%20001AppealJudgementKh.pdf

file icon Verdict Leafletមានការទាញយកច្រើន! ចំនួនទាញយក: 2399 - 1.22 MB - 04/05/2012

leaflet_0

file icon Duch Apology មានការទាញយកច្រើន! ចំនួនទាញយក: 2477 - 878.42 kB - 04/05/2012

Page1En

Page1Kh_0

ការណែនាំស្តីពីការកាត់ទោសមេដឹកនាំខ្មែរក្រហម បោះពុម្ភលើកទី៤
ECCCBooklet4edEngsmall

ការណែនាំស្តីពីការកាត់ទោសមេដឹកនាំខ្មែរក្រហម បោះពុម្ភលើកទី៣
KRT_3th_eng

Victims Support Section of the ECCC