ភាសាខ្មែរភាសាអង់គ្លេស
Home Videos Video Categories ECCC - Victims Support Section Long awaited Day “Victims’ participation”

Long awaited Day “Victims’ participation”

Please enable Java Script in your browser or use a different browser to view this video. You might also need to update your flash player.
Administrator » 1ព្រឹក - ៣ 1, 2011

ថ្ងៃដែលរងចាំ - “​ការ​ចូល​រូម​របស់​ជន​រងគ្រោះ” ផលិតដោយ អង្គភាពគាំពារជនរងគ្រោះ នៃអង្គជំនុំជម្រះវិសាមញ្ញក្នុងតុលាការកម្ពុជា 25 minutes Produced by Victims Support Section (VSS)- Extraordinary Chambers in the Courts of Cambodia (ECCC)

Victims Support Section of the ECCC