ភាសាខ្មែរភាសាអង់គ្លេស
Home រូបភាពសកម្មភាពនានា
រូបភាពសកម្មភាពនានា
Civil Party Consultation Forum on Judicial Reparation in Case 002/02, July 19, 2016, Siem ReapCivil Party Consultation Forum on Judicial Reparation in Case 002/02, July 19, 2016, Siem Reap (27)
Forum on the Developments of ECCC’s Proceedings and Reparations in Case 002/02, June 24, 2016, Phnom PenhForum on the Developments of ECCC’s Proceedings and Reparations in Case 002/02, June 24, 2016, Phnom Penh (11)
Civil Party Consultation Forum on Judicial Reparation in Case 002/02 May 12, 2016, Banteay Mean CheyCivil Party Consultation Forum on Judicial Reparation in Case 002/02 May 12, 2016, Banteay Mean Chey (10)
Civil Party Forum Case 002, April 1, 2016, Preah SihanoukCivil Party Forum Case 002, April 1, 2016, Preah Sihanouk (4)
Meeting with Focal Persons of Victims Support Section, 19 February 2016 Phnom PenhMeeting with Focal Persons of Victims Support Section, 19 February 2016 Phnom Penh (6)
Regional Civil Party Forum Case 002, Monday, October 24, 2014, Phnom PenhRegional Civil Party Forum Case 002, Monday, October 24, 2014, Phnom Penh (13)
Regional Civil Party Forum Case 002, Monday, December 23, 2013, Phnom PenhRegional Civil Party Forum Case 002, Monday, December 23, 2013, Phnom Penh (15)
Regional Civil Party Forum Case 002, Friday, September 20, 2013, Svay Rieng ProvinceRegional Civil Party Forum Case 002, Friday, September 20, 2013, Svay Rieng Province (10)
Regional Civil Party Forum Case 002, Friday, June 14, 2013, Kampong Cham ProvinceRegional Civil Party Forum Case 002, Friday, June 14, 2013, Kampong Cham Province (15)
Regional Civil Party Forum Case 002, Friday, March 15, 2013, Battambang ProvinceRegional Civil Party Forum Case 002, Friday, March 15, 2013, Battambang Province (3)
Regional Civil Party Forum Case 002, November 16, 2012, Sihanouk ProvinceRegional Civil Party Forum Case 002, November 16, 2012, Sihanouk Province (11)
Regional Civil Party Forum Case 002, August 25, 2012, Siem Reap ProvinceRegional Civil Party Forum Case 002, August 25, 2012, Siem Reap Province (14)
វេទិកាដើមបណ្តឹងរដ្ឋប្បវេណីថ្នាក់តំបន់ សំណុំរឿង០០២ មេធាវី និងដើមបណ្តឹងរដ្ឋប្បវេណី ខេត្តកំពង់ធំ	ថ្ងៃអង្គារ៍ ទី ០៨ ខែឩសភា ឆ្នាំ២០១២វេទិកាដើមបណ្តឹងរដ្ឋប្បវេណីថ្នាក់តំបន់ សំណុំរឿង០០២ មេធាវី និងដើមបណ្តឹងរដ្ឋប្បវេណី ខេត្តកំពង់ធំ ថ្ងៃអង្គារ៍ ទី ០៨ ខែឩសភា ឆ្នាំ២០១២ (16)
វេទិកាថ្នាក់តំបន់​នៃដើមបណ្តឹង​​រដ្ឋប្បវេណី​សំណុំរឿង០០​២ នៅថ្ងៃទី១៦ ខែមីនា ឆ្នាំ២០១២ ខេត្តកំពង់ស្អឺវេទិកាថ្នាក់តំបន់​នៃដើមបណ្តឹង​​រដ្ឋប្បវេណី​សំណុំរឿង០០​២ នៅថ្ងៃទី១៦ ខែមីនា ឆ្នាំ២០១២ ខេត្តកំពង់ស្អឺ (7)
វេទិកាថ្នាក់តំបន់ ​នៃដើមបណ្តឹង​​រដ្ឋប្បវេណី​សំណុំរឿង០០​២ នៅថ្ងៃទី២៨ ខែតុលា ឆ្នាំ២០១១ ខេត្តកំពង់ស្ពឺវេទិកាថ្នាក់តំបន់ ​នៃដើមបណ្តឹង​​រដ្ឋប្បវេណី​សំណុំរឿង០០​២ នៅថ្ងៃទី២៨ ខែតុលា ឆ្នាំ២០១១ ខេត្តកំពង់ស្ពឺ (16)
សិក្ឋាសាលាពិភាក្សាជាមួយជនបង្គោលសិក្ឋាសាលាពិភាក្សាជាមួយជនបង្គោល (4)
វេទិកាថ្នាក់តំបន់ ​នៃដើមបណ្តឹង​​រដ្ឋប្បវេណី​សំណុំរឿង០០​២ នៅថ្ងៃទី១៤ ខែ តុលា ឆ្នាំ២០១១ ខេត្តពោធិ៍សាត់វេទិកាថ្នាក់តំបន់ ​នៃដើមបណ្តឹង​​រដ្ឋប្បវេណី​សំណុំរឿង០០​២ នៅថ្ងៃទី១៤ ខែ តុលា ឆ្នាំ២០១១ ខេត្តពោធិ៍សាត់ (12)
វេទិកាថ្នាក់តំបន់នៃដើមប​ណ្តឹងរដ្ឋប្បវេណី​សំណុំរឿង០០២ នៅថ្ងៃទី ១៥ ខែ កញ្ញា ឆ្នាំ២០១១ ក្រុងកំពង់ចាមវេទិកាថ្នាក់តំបន់នៃដើមប​ណ្តឹងរដ្ឋប្បវេណី​សំណុំរឿង០០២ នៅថ្ងៃទី ១៥ ខែ កញ្ញា ឆ្នាំ២០១១ ក្រុងកំពង់ចាម (9)
វេទិកាថ្នាក់តំបន់នៃដើមប​ណ្តឹងរដ្ឋប្បវេណី​សំណុំរឿង០០២ នៅថ្ងៃទី ១១ ខែ សីហា ឆ្នាំ២០១១ ក្រុងកំពង់ធំវេទិកាថ្នាក់តំបន់នៃដើមប​ណ្តឹងរដ្ឋប្បវេណី​សំណុំរឿង០០២ នៅថ្ងៃទី ១១ ខែ សីហា ឆ្នាំ២០១១ ក្រុងកំពង់ធំ (15)
វេទិកាថ្នាក់តំបន់​នៃដើមបណ្តឹង​​រដ្ឋប្បវេណី​សំណុំរឿង០០​២ នៅថ្ងៃទី២៨ ខែកក្កដា ឆ្នាំ២០១១ ក្រុងកំពតវេទិកាថ្នាក់តំបន់​នៃដើមបណ្តឹង​​រដ្ឋប្បវេណី​សំណុំរឿង០០​២ នៅថ្ងៃទី២៨ ខែកក្កដា ឆ្នាំ២០១១ ក្រុងកំពត (13)
វេទិកាថ្នាក់តំបន់​នៃដើមបណ្តឹង​​រដ្ឋប្បវេណី​សំណុំរឿង០០​២ នៅថ្ងៃទី២៤ ខែមីនា ឆ្នាំ២០១១ ក្រុងកំពង់ឆ្នាំងវេទិកាថ្នាក់តំបន់​នៃដើមបណ្តឹង​​រដ្ឋប្បវេណី​សំណុំរឿង០០​២ នៅថ្ងៃទី២៤ ខែមីនា ឆ្នាំ២០១១ ក្រុងកំពង់ឆ្នាំង (12)
វេទិកាថ្នាក់តំបន់ ​នៃដើមបណ្តឹង​​រដ្ឋប្បវេណី​សំណុំរឿង០០​២ នៅថ្ងៃទី១៩ ខែឧសភា​ កក្កដា ឆ្នាំ២០១១ ក្រុងសៀមរាបវេទិកាថ្នាក់តំបន់ ​នៃដើមបណ្តឹង​​រដ្ឋប្បវេណី​សំណុំរឿង០០​២ នៅថ្ងៃទី១៩ ខែឧសភា​ កក្កដា ឆ្នាំ២០១១ ក្រុងសៀមរាប (15)
វេទិកាថ្នាក់តំបន់​នៃដើមបណ្តឹង​​រដ្ឋប្បវេណី​សំណុំរឿង០០​២ នៅថ្ងៃទី២៤ ខែកុម្ភៈ ឆ្នាំ២០១១ ក្រុងស្វាយរៀងវេទិកាថ្នាក់តំបន់​នៃដើមបណ្តឹង​​រដ្ឋប្បវេណី​សំណុំរឿង០០​២ នៅថ្ងៃទី២៤ ខែកុម្ភៈ ឆ្នាំ២០១១ ក្រុងស្វាយរៀង (11)
វេទិកាថ្នាក់តំបន់នៃដើមប​ណ្តឹងរដ្ឋប្បវេណី​សំណុំរឿង០០២ នៅថ្ងៃទី ១៧ ខែ មករា ឆ្នាំ២០១១ ក្រុងកំពតវេទិកាថ្នាក់តំបន់នៃដើមប​ណ្តឹងរដ្ឋប្បវេណី​សំណុំរឿង០០២ នៅថ្ងៃទី ១៧ ខែ មករា ឆ្នាំ២០១១ ក្រុងកំពត (13)
វេទិកាថ្នាក់តំបន់នៃដើមបណ្តឹងរ​ដ្ឋប្បវេណីសំណុំរឿ​ង០០២ នៅថ្ងៃទី ២៨ ខែធ្នូ ឆ្នាំ២០១០ ក្រុងក្រចេះវេទិកាថ្នាក់តំបន់នៃដើមបណ្តឹងរ​ដ្ឋប្បវេណីសំណុំរឿ​ង០០២ នៅថ្ងៃទី ២៨ ខែធ្នូ ឆ្នាំ២០១០ ក្រុងក្រចេះ (14)
វេទិកាថ្នាក់តំបន់នៃដើមបណ្តឹងរដ្ឋប្បវេណី សំណុំរឿង០០២ នៅថ្ងៃទី ២៩ ខែសីហា ឆ្នាំ២០១០ ក្រុងបា​​​​​ត់ដំបង​​វេទិកាថ្នាក់តំបន់នៃដើមបណ្តឹងរដ្ឋប្បវេណី សំណុំរឿង០០២ នៅថ្ងៃទី ២៩ ខែសីហា ឆ្នាំ២០១០ ក្រុងបា​​​​​ត់ដំបង​​ (4)
វគ្គបណ្តុះបណ្តាល​​​ជន​បង្គោលលើក​ទី២ ថ្ងៃទី ២៦ ​វិច្ចិកា ឆ្នាំ២០១០​ វគ្គបណ្តុះបណ្តាល​​​ជន​បង្គោលលើក​ទី២ ថ្ងៃទី ២៦ ​វិច្ចិកា ឆ្នាំ២០១០​  (8)
វគ្គបណ្តុះបណ្តាល​​​ជន​បង្គោលលើក​ទី១ នៅថ្ងៃទី០៥ ខែវិច្ឆិកា ឆ្នាំ២០១០វគ្គបណ្តុះបណ្តាល​​​ជន​បង្គោលលើក​ទី១ នៅថ្ងៃទី០៥ ខែវិច្ឆិកា ឆ្នាំ២០១០ (8)
សកម្មភាពនានារបស់អង្គ​ភាព​គាំពារ​ជនរង​គ្រោះសកម្មភាពនានារបស់អង្គ​ភាព​គាំពារ​ជនរង​គ្រោះ (6)
 
Victims Support Section of the ECCC