ភាសាខ្មែរភាសាអង់គ្លេស
Home រូបភាពសកម្មភាពនានា
រូបភាពសកម្មភាពនានា
Mobile Exhibition in Koh Kong on 27-28 June 2018Mobile Exhibition in Koh Kong on 27-28 June 2018 (20)
Mobile Exhibition in Siem Reap on 30 Nov and 01 Dec 2017Mobile Exhibition in Siem Reap on 30 Nov and 01 Dec 2017 (17)
Mobile Exhibition in Takeo on 13-14 Sep 2017Mobile Exhibition in Takeo on 13-14 Sep 2017 (20)
Civil Party Forum Case 002, 1 Apri 2016, Preah SihanoukCivil Party Forum Case 002, 1 Apri 2016, Preah Sihanouk (4)
Forum on the Developments of ECCC’s Proceedings and Reparations in Case 002/02, 24 June 2016, Phnom PenhForum on the Developments of ECCC’s Proceedings and Reparations in Case 002/02, 24 June 2016, Phnom Penh (11)
Meeting with Focal Persons of Victims Support Section, 19 February 2016, Phnom PenhMeeting with Focal Persons of Victims Support Section, 19 February 2016, Phnom Penh (6)
Civil Party Consultation Forum on Judicial Reparation in Case 002/02 May 12, 2016, Banteay Mean CheyCivil Party Consultation Forum on Judicial Reparation in Case 002/02 May 12, 2016, Banteay Mean Chey (10)
Civil Party Consultation Forum on Judicial Reparation in Case 002/02, 19 July 2016, Siem ReapCivil Party Consultation Forum on Judicial Reparation in Case 002/02, 19 July 2016, Siem Reap (27)
Regional Civil Party Forum Case 002, 16 November 2012, Preah SinanoukRegional Civil Party Forum Case 002, 16 November 2012, Preah Sinanouk (11)
Regional Civil Party Forum Case 002, 25 August 2012, Siem ReapRegional Civil Party Forum Case 002, 25 August 2012, Siem Reap (14)
វេទិកាដើមបណ្តឹងរដ្ឋប្បវេណីថ្នាក់តំបន់ សំណុំរឿង០០២ មេធាវី និងដើមបណ្តឹងរដ្ឋប្បវេណី ខេត្តកំពង់ធំ	ថ្ងៃអង្គារ៍ ទី ០៨ ខែឩសភា ឆ្នាំ២០១២វេទិកាដើមបណ្តឹងរដ្ឋប្បវេណីថ្នាក់តំបន់ សំណុំរឿង០០២ មេធាវី និងដើមបណ្តឹងរដ្ឋប្បវេណី ខេត្តកំពង់ធំ ថ្ងៃអង្គារ៍ ទី ០៨ ខែឩសភា ឆ្នាំ២០១២ (16)
វេទិកាថ្នាក់តំបន់​នៃដើមបណ្តឹង​​រដ្ឋប្បវេណី​សំណុំរឿង០០​២ នៅថ្ងៃទី១៦ ខែមីនា ឆ្នាំ២០១២ ខេត្តកំពង់ស្អឺវេទិកាថ្នាក់តំបន់​នៃដើមបណ្តឹង​​រដ្ឋប្បវេណី​សំណុំរឿង០០​២ នៅថ្ងៃទី១៦ ខែមីនា ឆ្នាំ២០១២ ខេត្តកំពង់ស្អឺ (7)
វេទិកាថ្នាក់តំបន់ ​នៃដើមបណ្តឹង​​រដ្ឋប្បវេណី​សំណុំរឿង០០​២ នៅថ្ងៃទី២៨ ខែតុលា ឆ្នាំ២០១១ ខេត្តកំពង់ស្ពឺវេទិកាថ្នាក់តំបន់ ​នៃដើមបណ្តឹង​​រដ្ឋប្បវេណី​សំណុំរឿង០០​២ នៅថ្ងៃទី២៨ ខែតុលា ឆ្នាំ២០១១ ខេត្តកំពង់ស្ពឺ (16)
សិក្ឋាសាលាពិភាក្សាជាមួយជនបង្គោលសិក្ឋាសាលាពិភាក្សាជាមួយជនបង្គោល (4)
វេទិកាថ្នាក់តំបន់ ​នៃដើមបណ្តឹង​​រដ្ឋប្បវេណី​សំណុំរឿង០០​២ នៅថ្ងៃទី១៤ ខែ តុលា ឆ្នាំ២០១១ ខេត្តពោធិ៍សាត់វេទិកាថ្នាក់តំបន់ ​នៃដើមបណ្តឹង​​រដ្ឋប្បវេណី​សំណុំរឿង០០​២ នៅថ្ងៃទី១៤ ខែ តុលា ឆ្នាំ២០១១ ខេត្តពោធិ៍សាត់ (12)
វេទិកាថ្នាក់តំបន់នៃដើមប​ណ្តឹងរដ្ឋប្បវេណី​សំណុំរឿង០០២ នៅថ្ងៃទី ១៥ ខែ កញ្ញា ឆ្នាំ២០១១ ក្រុងកំពង់ចាមវេទិកាថ្នាក់តំបន់នៃដើមប​ណ្តឹងរដ្ឋប្បវេណី​សំណុំរឿង០០២ នៅថ្ងៃទី ១៥ ខែ កញ្ញា ឆ្នាំ២០១១ ក្រុងកំពង់ចាម (9)
វេទិកាថ្នាក់តំបន់នៃដើមប​ណ្តឹងរដ្ឋប្បវេណី​សំណុំរឿង០០២ នៅថ្ងៃទី ១១ ខែ សីហា ឆ្នាំ២០១១ ក្រុងកំពង់ធំវេទិកាថ្នាក់តំបន់នៃដើមប​ណ្តឹងរដ្ឋប្បវេណី​សំណុំរឿង០០២ នៅថ្ងៃទី ១១ ខែ សីហា ឆ្នាំ២០១១ ក្រុងកំពង់ធំ (15)
វេទិកាថ្នាក់តំបន់​នៃដើមបណ្តឹង​​រដ្ឋប្បវេណី​សំណុំរឿង០០​២ នៅថ្ងៃទី២៨ ខែកក្កដា ឆ្នាំ២០១១ ក្រុងកំពតវេទិកាថ្នាក់តំបន់​នៃដើមបណ្តឹង​​រដ្ឋប្បវេណី​សំណុំរឿង០០​២ នៅថ្ងៃទី២៨ ខែកក្កដា ឆ្នាំ២០១១ ក្រុងកំពត (13)
វេទិកាថ្នាក់តំបន់​នៃដើមបណ្តឹង​​រដ្ឋប្បវេណី​សំណុំរឿង០០​២ នៅថ្ងៃទី២៤ ខែមីនា ឆ្នាំ២០១១ ក្រុងកំពង់ឆ្នាំងវេទិកាថ្នាក់តំបន់​នៃដើមបណ្តឹង​​រដ្ឋប្បវេណី​សំណុំរឿង០០​២ នៅថ្ងៃទី២៤ ខែមីនា ឆ្នាំ២០១១ ក្រុងកំពង់ឆ្នាំង (12)
វេទិកាថ្នាក់តំបន់ ​នៃដើមបណ្តឹង​​រដ្ឋប្បវេណី​សំណុំរឿង០០​២ នៅថ្ងៃទី១៩ ខែឧសភា​ កក្កដា ឆ្នាំ២០១១ ក្រុងសៀមរាបវេទិកាថ្នាក់តំបន់ ​នៃដើមបណ្តឹង​​រដ្ឋប្បវេណី​សំណុំរឿង០០​២ នៅថ្ងៃទី១៩ ខែឧសភា​ កក្កដា ឆ្នាំ២០១១ ក្រុងសៀមរាប (15)
វេទិកាថ្នាក់តំបន់​នៃដើមបណ្តឹង​​រដ្ឋប្បវេណី​សំណុំរឿង០០​២ នៅថ្ងៃទី២៤ ខែកុម្ភៈ ឆ្នាំ២០១១ ក្រុងស្វាយរៀងវេទិកាថ្នាក់តំបន់​នៃដើមបណ្តឹង​​រដ្ឋប្បវេណី​សំណុំរឿង០០​២ នៅថ្ងៃទី២៤ ខែកុម្ភៈ ឆ្នាំ២០១១ ក្រុងស្វាយរៀង (11)
វេទិកាថ្នាក់តំបន់នៃដើមប​ណ្តឹងរដ្ឋប្បវេណី​សំណុំរឿង០០២ នៅថ្ងៃទី ១៧ ខែ មករា ឆ្នាំ២០១១ ក្រុងកំពតវេទិកាថ្នាក់តំបន់នៃដើមប​ណ្តឹងរដ្ឋប្បវេណី​សំណុំរឿង០០២ នៅថ្ងៃទី ១៧ ខែ មករា ឆ្នាំ២០១១ ក្រុងកំពត (13)
វេទិកាថ្នាក់តំបន់នៃដើមបណ្តឹងរ​ដ្ឋប្បវេណីសំណុំរឿ​ង០០២ នៅថ្ងៃទី ២៨ ខែធ្នូ ឆ្នាំ២០១០ ក្រុងក្រចេះវេទិកាថ្នាក់តំបន់នៃដើមបណ្តឹងរ​ដ្ឋប្បវេណីសំណុំរឿ​ង០០២ នៅថ្ងៃទី ២៨ ខែធ្នូ ឆ្នាំ២០១០ ក្រុងក្រចេះ (14)
វេទិកាថ្នាក់តំបន់នៃដើមបណ្តឹងរដ្ឋប្បវេណី សំណុំរឿង០០២ នៅថ្ងៃទី ២៩ ខែសីហា ឆ្នាំ២០១០ ក្រុងបា​​​​​ត់ដំបង​​វេទិកាថ្នាក់តំបន់នៃដើមបណ្តឹងរដ្ឋប្បវេណី សំណុំរឿង០០២ នៅថ្ងៃទី ២៩ ខែសីហា ឆ្នាំ២០១០ ក្រុងបា​​​​​ត់ដំបង​​ (4)
វគ្គបណ្តុះបណ្តាល​​​ជន​បង្គោលលើក​ទី២ ថ្ងៃទី ២៦ ​វិច្ចិកា ឆ្នាំ២០១០​ វគ្គបណ្តុះបណ្តាល​​​ជន​បង្គោលលើក​ទី២ ថ្ងៃទី ២៦ ​វិច្ចិកា ឆ្នាំ២០១០​  (8)
វគ្គបណ្តុះបណ្តាល​​​ជន​បង្គោលលើក​ទី១ នៅថ្ងៃទី០៥ ខែវិច្ឆិកា ឆ្នាំ២០១០វគ្គបណ្តុះបណ្តាល​​​ជន​បង្គោលលើក​ទី១ នៅថ្ងៃទី០៥ ខែវិច្ឆិកា ឆ្នាំ២០១០ (8)
សកម្មភាពនានារបស់អង្គ​ភាព​គាំពារ​ជនរង​គ្រោះសកម្មភាពនានារបស់អង្គ​ភាព​គាំពារ​ជនរង​គ្រោះ (6)
Regional Civil Party Forum Case 002, 23 December 2013, Phnom PenhRegional Civil Party Forum Case 002, 23 December 2013, Phnom Penh (15)
Regional Civil Party Forum Case 002, 24 October 2014, Phnom PenhRegional Civil Party Forum Case 002, 24 October 2014, Phnom Penh (13)
Regional Civil Party Forum Case 002, 20 September 2013, Svay RiengRegional Civil Party Forum Case 002, 20 September 2013, Svay Rieng (10)
Regional Civil Party Forum Case 002, 14 June 2013, Kampong ChamRegional Civil Party Forum Case 002, 14 June 2013, Kampong Cham (15)
Regional Civil Party Forum Case 002, 15 March 2013, BattambangRegional Civil Party Forum Case 002, 15 March 2013, Battambang (3)
 
Victims Support Section of the ECCC