ភាសាខ្មែរភាសាអង់គ្លេស
Home រូបភាពសកម្មភាពនានា វេទិកាថ្នាក់តំបន់ ​នៃដើមបណ្តឹង​​រដ្ឋប្បវេណី​សំណុំរឿង០០​២ នៅថ្ងៃទី២៨ ខែតុលា ឆ្នាំ២០១១ ខេត្តកំពង់ស្ពឺ
រូបភាពសកម្មភាពនានា - វេទិកាថ្នាក់តំបន់ ​នៃដើមបណ្តឹង​​រដ្ឋប្បវេណី​សំណុំរឿង០០​២ នៅថ្ងៃទី២៨ ខែតុលា ឆ្នាំ២០១១ ខេត្តកំពង់ស្ពឺ
Open Remarks by Mr. RONG Chhorng, Chief of VSS/ECCC
Open Remarks by...
Image Detail
Open Remarks by Mr. Tim A. KREUTZMANN, Representative of German Embassy
Open Remarks by...
Image Detail
Opening Remarks by H.E. Mr. KANG Heang, Provincial Governor of Kampong Speu
Opening Remarks...
Image Detail
Mr. DIM Sovannarom, Officer-in-Charge, Public Affairs Section of ECCC
Mr. DIM Sovanna...
Image Detail
kampong speu 4
kampong speu 4
Image Detail
Dr. CHAN Dararasmey, Deputy Co-Prosecutor of ECCC
Dr. CHAN Darara...
Image Detail
kampong speu 6
kampong speu 6
Image Detail
បទបង្ហាញពេញអង្គ
បទបង្ហាញពេញអង្គ
Image Detail
Mr. PICH Ang, National Civil Party Lead Co-lawyer presentation about “Role of National Lead Co-lawyer”
Mr. PICH Ang, N...
Image Detail
Ms. ELISABETH Simonneau Fort, International Civil Party Lead Co-Lawyer presentation about “Role of International Lead Co-lawyer”
Ms. ELISABETH S...
Image Detail
Mr. TAN Visal, Project Manager of Reparation and Non-Judicial Measure  presentation about “Introduction on Reparation and Non-Judicial Measures”
Mr. TAN Visal, ...
Image Detail
Dr. MUNY Sothara, Psychiatrist, Project CoordinatorPresentation about  “The After-Effects of Khmer Rouge Trauma and Coping Strategies
Dr. MUNY Sothar...
Image Detail
Mr. CHUM Mey, Civil Party Case 001
Mr. CHUM Mey, C...
Image Detail
ការបញ្ចេញមតិ
ការបញ្ចេញមតិ
Image Detail
kampong speu 15
kampong speu 15
Image Detail
Lead Co-Lawyers and Civil Party Lawyers
Lead Co-Lawyers...
Image Detail
 
លេខ​រៀង 
 
 
Powered by Phoca Gallery
Victims Support Section of the ECCC