ភាសាខ្មែរភាសាអង់គ្លេស
Home រូបភាពសកម្មភាពនានា វគ្គបណ្តុះបណ្តាល​​​ជន​បង្គោលលើក​ទី២ ថ្ងៃទី ២៦ ​វិច្ចិកា ឆ្នាំ២០១០​
រូបភាពសកម្មភាពនានា - វគ្គបណ្តុះបណ្តាល​​​ជន​បង្គោលលើក​ទី២ ថ្ងៃទី ២៦ ​វិច្ចិកា ឆ្នាំ២០១០​
កិច្ចពិភាគ្សាក្នុងវគ្គបណ្តុះបណ្តាលជនបង្គោល
កិច្ចពិភាគ្សាក្...
Image Detail
កិច្ចពិភាគ្សា
កិច្ចពិភាគ្សា
Image Detail
សហមេធាវីជាតិ និងអន្តរជាតិនាំមុខ​ នៃដើមបណ្តឹងរដ្ឋប្បវេណី
សហមេធាវីជាតិ និ...
Image Detail
អ្នកចូលរួមទស្សនាខ្សែភាពយន្ត \
អ្នកចូលរួមទស្សន...
Image Detail
កិច្ចភាគ្សាក្នុងវគ្គបណ្តុះបណ្តាលជនបង្គោល​
កិច្ចភាគ្សាក្នុ...
Image Detail
លោក Dale Lysak ជំនួយការជាន់ខ្ពស់សហព្រះរាជអាជ្ញាអន្តរជាតិ ក្នុងកំឡុងពេលវគ្គបណ្តុះបណ្តាលលជនបង្គោល រៀបចំដោយអង្គភាពគាំពារជនរងគ្រោះ​
លោក Dale Lysak ...
Image Detail
វគ្គបណ្តុះបណ្តាលជនបង្គោលរបស់អង្គភាពគាំពារជនរងគ្រោះនៅ សណ្ធាគារអ៉ឹមភឺរៀល ថ្ងៃទី២៦ វិច្ឆិកា ឆ្នាំ២០១០
វគ្គបណ្តុះបណ្តា...
Image Detail
វគ្គបណ្តុះបណ្តាលជនបង្គោលនៅ សណ្ធាគារ អ៉ឹមភឺរៀល វីឡា កាលពីថ្ងៃទី ២៦ វិច្ឆិកា ឆ្នាំ២០១០
វគ្គបណ្តុះបណ្តា...
Image Detail
 
លេខ​រៀង 
 
 
Powered by Phoca Gallery
Victims Support Section of the ECCC