លោក វេជ្ជបណ្ឌិត មុនី សុត្ថារា អ្នកសម្របសម្រួលគំរោងនៃអង្គការ- ចិត្តសង្គម អន្តរវប្បធម៍ បង្ហាញពី “ការប៉ះទង្គិចផ្លូវចិត្តក្រោយពីរបបខ្មែរ
Stop slideshowStart slideshowRefreshបិទ​បង្អួច