លោក ឌឹម សុវណ្ណារុំ មន្រ្តីទទួលបន្ទុកកិច្ចការសារធារណៈ នៃ អ.វ.ត.ក
Stop slideshowStart slideshowRefreshបិទ​បង្អួច