លោក រោង ឈង ប្រធានអង្គភាពគាំពារ ជនរងគ្រោះ និងមន្ត្រី អ.វ.ត.ក ក្នុងវគ្គបណ្តុះបណ្តាលជនបង្គោល
Stop slideshowStart slideshowRefreshបិទ​បង្អួច