ភាសាខ្មែរភាសាអង់គ្លេស
Home ភ្ជាប់បណ្តាញគេហទំព័រផ្សេងៗទៀត
ភ្ជាប់បណ្តាញគេហទំព័រផ្សេងៗទៀត
ចំនួន​បង្ហាញ 
ល.រ តំណ​បណ្ដាញ ចំនួន​ទស្សនា
1   Link   អំពើហិង្សាយេនឌ័រសម័យខ្មែរក្រហម
Extraordinary Chambers
in the Courts of Cambodia (ECCC)
National Road 4, Chaom Chau Commune, Porsenchey District,
Phnom Penh, Cambodia
Office: +855 (0) 23 861 500
E-Mail: info@eccc.gov.kh
---------------------------------------
Transcultural Psychosocial Organization Cambodia (TPO)
TPO Building, No 2 & 4, Oknha Vaing Street, 
Sangkat Phnom Penh Thmey, Khan Sen Sok, Phnom Penh, Cambodia
Office: +855 (0)23 63 66 992
E-Mail: admin@tpocambodia.org
---------------------------------------
Cambodian Defenders Project (CDP)
House # 1LEo, Street No. 450, Sangkat Tuoltopong II, Khan Chamcar Morn, Phnom Penh, Cambodia
Office: +855 (0)23 214 019
E-Mail: cdp@cdpcambodia.org
1821
2   Link   សមាគមអាដហុក
Tel: + (855) 023 218 653
Email: adhoc@forum.org.kh
2910
3   Link   ក្រុមមេធាវីឥតព្រំដែនប្រទេសបារាំង
Tel: +(855) 012 771 846 or +(855) 023 722 051
Email: asfcambo@hotmail.com
Email : projetcetc@avocatssansfrontieres-france.org
2480
4   Link   អង្គការក្រុមអ្នកច្បាប់ការពារសិទ្ធិកម្ពុជា
Tel: +(855) 023 880 907
Fax: +(855) 023 720 031
Email: cdp@cdpcambodia.org
1877
5   Link   មជ្ឈមណ្ឌលឯកសារកម្ពុជា
Tel: + (855) 023 211 875
Fax: + (855) 023 210 358
Email: dccam@online.com.kh
www.cambodiatribunal.org

1857
6   Link   អង្គការជំនួយផ្នែកច្បាប់នៃកម្ពុជា
Tel: +(855) 023 883 914 or +(855) 023 883 924
Fax: +(855) 023 883 924
Email: lac@lac.org.kh
2765
7   Link   អង្គការចិត្តសង្គមអន្តរវប្បធម៌
Tel: +(855) 023 6366 991 (for clinical issues)
Tel: +(855) 023 6366 992 (for admin issues)
Email: admin@tpocambodia.org
3754
8   Link   អង្គការយុវសន្តិភាព
Youth for Peace (YFP) Cambodia
#4-6G, St. 513, Sangkat Beung Kok1, Khan Tuol Kok, Phnom Penh, Kingdom of Cambodia
E-mail: finance@yfpcambodia.org
Excecutive Director
E-mail:director@yfpcambodia.org
H/P: +855 11 834 771
Tel/Fax: +855 23 881 346 / 991 346
1887
9   Link   KdK - Kdei Karuna Organization
No. 69 Sothearos Boulevard, Sangkat Tonle Bassac, Khan Chamkarmon Phnom Penh, Cambodia
+855 (0) 23 695 65 12
1443
Victims Support Section of the ECCC